Olga A. Ignatyuk,Ольга Анатоліївна Ігнатюк (ORCID:0000-0002-5710-7752)
Olga A. Ignatyuk,Ольга Анатоліївна Ігнатюк (ORCID:0000-0002-5710-7752)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінювання готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного університету
ОА Ігнатюк
Наукові праці :науково-методичний журнал. 75 (вип.62 Педагогічні науки), 47-52, 2007
892007
Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного університету
ОА Ігнатюк
Харків (Ihnatiuk, OA (2010). Theoretical and methodological principles of…, 2010
472010
Особливості підготовки сучасних фахівців у системі вищої професійної освіти США
ОА Ігнатюк
212014
Формування майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика:[монографія]
ОА Ігнатюк
Харків: НТУ “ХПІ, 434, 2009
192009
Formuvannia hotovnosti maibutnoho inzhenera do profesiinoho samovdoskonalennia: teoriia i praktyka [Formation of the future engineer’s readiness for professional self…
OA Ihnatiuk
Kharkiv: NTU “KhPI 432, 2009
112009
Професійна культура педагога: навч.-метод. посіб.
ОС Пономарьов, ОГ Романовський, ОА Ігнатюк, МП Згурська
Харків: НТУ ХПІ, 2011
10*2011
Формування психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності:моногр./за ред.О.Г.Романовського, О.С.Пономарьова
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ОА Ігнатюк, СМ Резнік, ...
монографія, 336, 2011
102011
Професіоналізм особистості як об’єкт вивчення: системний підхід
ОА Ігнатюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Х.: УІПА, 241-247, 2006
92006
The phenomenon of responsibility for the preparation of professional leaders of digital generation
OМ Dubinina, OA Ihnatiuk, NV Sereda
Information technologies and learning tools, 5, 2020
82020
Методика діагностики професійно значущих якостей педагога-лідера
ОМ Дубініна, ОА Ігнатюк
Теорiя i практика управлiння соцiальними системами, 88-103, 2020
8*2020
Проблема професійного самовизначення особистості: теоретичний аспект
ОА Ігнатюк
Наук. праці [Сер.: Педагогіка]: наук.-метод. журн.–Миколаїв 93, 2006
82006
Formation of future engineer's readiness for professional self-improvement: theory and practice
OA Ihnatiuk
Monohrafiia, Kharkiv: NTU “KhPI, 432, 2009
72009
Студентська мобільність: світові та вітчизняні тенденції розвитку
ОА Ігнатюк, ІА Сладких
НТУ" ХПІ", 2009
72009
Педагогічні умови забезпечення особистісної орієнтації підготовки гуманітарно-технічної еліти
ОА Ігнатюк
Педагогіка і психологія професійної освіти:наук.метод.журнал, С.82-87, 2002
72002
Модернізація змісту дисципліни" Основи управління в енергетиці" у фаховій підготовці енергетиків-менеджерів
ОА Ігнатюк
НТУ" ХПІ", 2011
62011
Структура професійної готовності майбутніх педагогів до педагогічної діяльності
О Ігнатюк, І Яковенко
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти…, 2007
62007
Проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків авіаційного профілю в умовах вищої школи
ОА Ігнатюк, ОІ Панченко
52015
Сутність поняття "готовність студентів іноземців груп довузівської підготовки до навчання у вищих технічних навчальних закладах"
ОА Ігнатюк, ІА Сладких
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили…, 2011
52011
Teoretychni ta metodychni osnovy pidhotovky maibutnoho inzhenera do profesiinoho samovdoskonalennia v umovakh tekhnichnoho universytetu
OA Ihnatiuk
Kharkiv [in Ukrainian], 2010
52010
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПІДГРУНТЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТО-ВНОСТІ ДО CАМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
ОА Ігнатюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і…, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20