Підписатись
Антоніна Тарновська (Antonina Tarnovska)
Антоніна Тарновська (Antonina Tarnovska)
доцент кафедри біофізики та біоінформатики, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах: монографія
НП Головчак, АВ Тарновська, ГІ Коцюмбас, ДІ Санагурський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012
152012
Причини і форми чоловічого непліддя та методи діагностики еякуляту як основного показника чоловічого здоров’я
О Яцків, А Тарновська
Вісн. Львів. ун-ту. Серія біологічна 60, 4-20, 2012
122012
Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу
АР Зинь, НП Головчак, АВ Тарновська
Біологічні студії/Studia Biologica 6 (1), 67-76, 2012
102012
Дослідження впливу фторхінолону бороцину на розвиток зародків в’юна протягом раннього ембріо генезу. Біохімічний та цитологічний аспекти
МВ Целевич, АВ Тарновська, ДІ Санагурський
Біо логія тварин.–2005.–7, 143-151, 2005
62005
Інтенсивність процесів ліпопероксидації у зародках в’юна (Misgurnus fossilis L.) під впливом катіонів кальцію, магнію та антибіотиків класу фторхінолонів
А Тарновська, Г Смалюх, Д Санагурський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 19-25, 2003
62003
Prychyny i formy cholovichoho nepliddia ta metody diahnostyky eiakuliatu yak osnovnoho pokaznyka cholovichoho zdorovia [Causes and forms of male infertility and methods of …
OH Yatskiv, AT Tarnovska
Visnyk Lvivskoho universitetu–Visnyk of Lviv University 60, 4-20, 2012
52012
Causes and forms of male infertility and methods of diagnosis ejaculate, as the main indicator of male health
O Yatskiv, A Tarnovska
Visn Lviv Univ Ser Biol 60, 4-20, 2012
52012
Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна за впливу фторхінолонів, іонів кальцію та магнію
АВ Тарновська
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005
5*2005
Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у зародках в’юна за впливу катіонів кальцію та магнію/Яцків О., Тарновська А
О Яцків
Вісник Львівського університету. Серія біологічна 68, 101-108, 2014
42014
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в'юна за дії низькоінтенсивного лазерного опромінення
НП Головчак, АВ Тарновська, МВ Бура, МС Романюк, ДІ Санагурський
Физика живого 17 (1), 76-81, 2009
42009
Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний статус у зародків в’юна за умов впливу фторхінолонів
АВ Тарновська, МВ Дика, ДІ Санагурський
Наук. вісн. Львів. акад. вет. медицини ім. СЗ Гжицького 6 (1), 260-266, 2004
42004
Вплив йонів кальцію, магнію та високомолекулярних сполук на виживання зародків риб
АВ Тарновська, ДІ Санагурський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 31, 3-14, 2002
42002
Effect of sodium hypochlorite on prooxidantantioxidant homeostasis loach embryos during early embryogenesis
AR Zyn, NP Golovhak, AV Tarnavska
Studia Biologica 6 (1), 67-76, 2012
32012
Активность глутатионредуктазы при экспериментальном Т-2 токсикозе свиней
НП Головчак, АВ Тарновская, ДИ Санагурский
мат. VИ межд. конфер.«Биоантиоксидант». М.:, 97, 2006
32006
Біохімічний та цитологічний аспекти дослідження впливу антибіотику бороцину в ранньому ембріогенезі
СДІ Тарновська А В, Целевич МВ, Мандзинець СМ, Мажак КД
Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни. Матеріали …, 0
3
Зміни кількісних та якісних показників еякуляту чоловіків різних вікових груп
ОМ Яцків, АВ Тарновська
Молодий вчений, 13-15, 2017
22017
Причини i форми чоловiчого неплiддя та методи дiагностики еякуляту як основного показника чоловiчого здоров’я
ОГ Яцкiв, АТ Тарновська
Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя бiологiчна, 4, 2012
22012
Processes of lipid peroxidation in the living organisms
NP Golovchak, AV Tarnovska, GI Kotsumbas
Lviv: LNU im. Ivana Franka 250, 2012
22012
Перекисне окиснення ліпідів головного мозку курей за дії гіпохлориту натрію на тлі Т-2 токсикозу
НП Головчак, АВ Тарновська, ДІ Санагурський, ГІ Коцюмбас
Біофізичні механізми функціонування живих систем. Зб. тез міжнар. наук …, 2008
22008
Ефективність впливу гіпохлориту натрію на активність супероксид-дисмутази у головному мозку тварин при експериментальному Т-2 токсикозі
НП Головчак, АВ Тарновська, ГІ Коцюмбас
Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни: Матеріали конф …, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20