Tetiana V. Davydiuk, Татьяна Викторовна Давидюк (Orcid:0000-0003-3990-5926)
Tetiana V. Davydiuk, Татьяна Викторовна Давидюк (Orcid:0000-0003-3990-5926)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", экономический факультет, кафеда
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 3-е вид., перероб. і доп.
ДТВ Бутинець Ф.Ф., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Житомир: ПП “Рута”, 2005
775*2005
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. –
ДТВ Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Житомир: ПП “Рута”, 2002
765*2002
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит” під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб.
МНМ Бутинець Ф.Ф.
Житомир: ПП “Рута”, 2000
577*2000
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник з грифом МОНУ . – 4-е вид., перер. і доп. – Житомир: ЖІТІ
ЗФФ Бутинця
546*2001
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
2822002
Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник з грифом МОНУ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця
К авторів
Житомир: ПП “Рута”, 2004
253*2004
Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій …
ЗФФ Бутинця
Житомир: ЖІТІ, 2001
108*2001
Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
НМ Малюга, ТВ Давидюк, ІВ Жиглей, ОВ Олійник, КВ Романчук, ...
Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2003
932003
Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорій
ТВ Давидюк
Житомирський державний технологічний університет, 2009
822009
Двойная запись в бухгалтерском учете: историкотеоретический аспект: Монография
НМ Малюга, ТВ Давидюк
Житомир.: ЧП “Рута, 2003
602003
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
51*2004
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ШММ Давидюк Т.В.
Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки …, 2011
41*2011
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ШММ Давидюк Т.В.
Вісник Запорізького національного університету / Серія: Економічні науки …, 2011
38*2011
Бухгалтерський облік
ТВ Давидюк, ОВ Манойленко, ТІ Ломаченко, АВ Резніченко
ВД" Гельветика", 2016
362016
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik
FF Butynets, TV Davydiuk, NM Maliuha, LV Chyzhevska
Management accounting]. Zhytomyr: ZhITI, 2000
352000
Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія
ТВ Давидюк
Житомирський державний технологічний університет, 2011
332011
Конвергенция бухгалтерской и социальной отчетности в части человеческого капитала: развитие существующих подходов
ТВ Давидюк
Экономика: реалии времени, 2012
282012
Фінансово-економічна безпека чи фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід
ТВ Давидюк
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 39-52, 2013
252013
Інформаційні системи і технології в обліку. Підручник з грифом МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – [3-є вид., перероб. і доп.]
ЛСВ Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Євдокимов В.В.
Житомир : ПП «Рута», 2007
23*2007
Accounting
FF Butynets, LV Chyzhevska, SP Bereza
Zhytomyr: ZhITI, 2000
212000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20