Портухай Оксана
Портухай Оксана
Рівненський державний гуманітарний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене rshu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник
АМ Прищепа, СМ Лико, ОІ Портухай
Київ: Кондор, 2016
42016
Экологическое состояние почв сенокосов и пастбищ наиболее загрязненных территорий Ровенской области
СМ Лико, АИ Портухай
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 62-66, 2012
22012
Екологiчний стан ґрунтiв сiнокосiв та пасовищ найбiльш забруднених територiй Рiвненської областi
СМ Лико, ОI Портухай
Рекультивацiя складних техноекосистем у новому тисячолiттi: ноосферний …, 2012
22012
Structure of some rare flora species populations in conditions of Volhynian Upland
IP Lohvynenko, SM Lyko, IM Trochymchuk, OI Portukhay, SO Glinska
Ukrainian Journal of Ecology 9 (1), 2019
12019
Методологічні підходи та досвід розробки стратегії соціально-економічного розвитку локальних територій (на прикладі Козинської громади) у Рівненській області
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
12018
Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів
ОВБ Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай
Агроекологічний журнал, 53-57, 2017
12017
Комплексні підходи до розробки стратегії сталого соціально економічного розвитку громади
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
12017
ZOOECOLOGICAL APPROACHES IN THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY FOR RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE WEST POLISSYA
MHV PORTUHAY O.I., LYKO D.V., MUDRAK O.V.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО, c.194-211, 2020
2020
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАСЕЛЕННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОІ Портухай, ОД Демчук
Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах: проблеми, пошуки …, 2020
2020
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРУ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНО-ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ
ОІ Портухай
Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку 2020, 148-152, 2020
2020
Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань 01 «Освіта …
ДВ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай
2019
GEOECOLOGICAL STATUS OF LOCAL TERRITORIES AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE WEST POLISSІA REGION
D Lyko, O Mudrak, S Lyko, O Portukhaі, I Zubkovуch, O Yakuta
Серія Сільськогосподарські науки 2 (86), 2019
2019
ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ДВ Лико, СМ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ІЛ Суходольська, ...
Рекомендовано до друку вченою радою Луцького національного технічного …, 2019
2019
Метод грунтово-геохімічних катен водозборів Волинського Полісся: Монографія
ІВЗ Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, С.М. Лико, О.І. Портухай
Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2019. – 104 с, 2019
2019
Екологічний стан регіону як складова сталого розвитку
Д Лико, С Лико, О Портухай, І Суходольська
Сталий розвиток–стан та перспективи: матеріали міжнародного наукового …, 2018
2018
METHODOLOGICAL APPROACHES AND EXPERIENCE OF DEVELOPMENT THE STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF LOCAL TERRITORIES (IN THE CASE OF THE KOZIN COMMUNITY) IN THE RIVEN REGION
D Lyko, S Lyko, V Martyniuk, O Portukhaі, O Yakuta
Серія Сільськогосподарські науки 2 (82), 2018
2018
Агрохімічний стан дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся в умовах антропогенезу
ДВ Лико, СМ Лико, ОІ Портухай, РІ Савчук, ГД Крупко
Agrology, 247-253, 2018
2018
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
ДВ Лико, ВО Мартинюк, ОІ Портухай, ОО Якута
Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та …, 2017
2017
ВПЛИВ СТАЦІОНАРНИХ ТА ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М. РІВНЕ
МЯ Шевчук, ОІ Портухай
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2017, 245-246, 2017
2017
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ
НВ Литвин, ОІ Портухай
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2017, 225-226, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20