Oleg V. Nalizko (О.В. Нализко)
Oleg V. Nalizko (О.В. Нализко)
National Technical University "Kharkiv Politechnic Institute", Power Mashine-building faculty
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Статті 1–4