Follow
Борис Кормич Borys Kormych
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України. Дисертація д-ра юр. наук. 12.00.07
БА Кормич
Харків: НУВС, 2004
2882004
Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: монографія
БА Кормич
Одеса: Юридична література, 2003
2882003
Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник
БА Кормич
К.: Кондор, 2004, 2004
2352004
Митна політика України: підручник
СВ Ківалов, БА Кормич
Одеса: Юридична література, 2001
1482001
Інформаційне право: підручник
БА Кормич
Borys Kormych, 2011
952011
Право Європейського Союзу: підручник
МР Аракелян
О.: Фенікс, 2012
602012
Інформаційне право
БА Кормич, БА Кормич, BA Kormich
572011
Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні
ЮС ред. Шемшученко, ІС Чиж
К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка, 58-59, 2006
52*2006
Державно-правовий механізм митної політики України
БА Кормич, БА Кормич, BA Kormych
512000
Митні режими як інститут митного права
БА Кормич
Митна справа, 86-92, 2013
382013
Orhanizatsiino-pravovi zasady polityky informatsiinoi bezpeky Ukrainy [The Organizational Legal Basis of the Policy of Information Security of Ukraine]
BA Kormych
Odesa: Yurydychna literature [in Ukrainian], 2003
34*2003
Informatsijna bezpeka: orhanizatsijno pravovi osnovy [Information Security: organizational and legal basis]
BA Kormych
Kondor, Кyiv, Ukraine, 2004
25*2004
Информационная безопасность: организационно-правовые основы: учебное пособие
БА Кормич
Киев: Кондор, 2004
25*2004
Право Європейського Союзу: навч. посіб.⁄ РА Петров; 5-те вид., змінене і доповню (відповідно до положень Лісабонського Договору)
РА Петров
К.: Істина 384, 2013
24*2013
Органiзацiйно-правовi основи полiтики iнформацiйної безпеки України: автореф. дис.... д-ра юрид. наук-Харкiв, 2004.-44 с.
БА Кормич
232004
Митна політика та національна безпека
СВ Ківалов, БА Кормич
Митна справа, 3-15, 2001
192001
Informatsiine pravo [Information law]: pidruchnyk
BA Kormych
Kharkiv: Burunik 333, 2011
18*2011
Hlobalne administratyvne pravo: kliuchovi aspekty kontseptualizatsii.[Global Administrative Law: The Key Aspects of Conceptualizing]
BA Kormych
Lex Portus, 21-32, 2018
17*2018
Hlobalizatsiia administratyvnoho prava ta mytne zakonodavstvo [The Globalization of Administrative Law and the Customs Legislation]
BA Kormych
Lex Portus 5, 17-29, 2017
17*2017
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ В ЄВРОПІ: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
БА Кормич
Lex Portus, 51 - 63, 2016
14*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20