Anatoliy Demchenko
Anatoliy Demchenko
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Synthesis of 2-(4-aryl (adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activity
HO Yeromina, IV Drapak, LO Perekhoda, VD Yaremenko, ...
Der Pharma Chemica, 2016
152016
Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України
АМ Демченко
82019
Синтез, противокоррозионная и биоцидная активность производных триазолоазепина
АМ Демченко, КГ Назаренко, АП Макей, СВ Приходько, ИН Курмакова, ...
Журнал прикладной химии 77 (5), 794-797, 2004
62004
Новые производные имидазо (1, 2-а) азепиния-эффективные ингибиторы кислотной коррозии
ІМ Курмакова, СВ Грузнова, АМ Демченко, КГ Назаренко, ОП Третяк
Защита металлов, 1994
51994
Ингибирующее действие бромидов 1, 2-диарил-5, 6-дигидроимидазо тиазолия на кислотную коррозию стали
ОИ Сизая, ЛД Косухина, ВА Чумаков, АМ Демченко
Журнал прикладной химии. 69 (9), 1501, 1996
41996
Защитные свойства некоторых конденсированных имидазолсодержащих соединений в кислых средах
СВ Грузнова, ІМ Курмакова, АМ Демченко, КГ Назаренко, ...
Защита металлов, 1992
41992
Антибактериальная и фитотоксическая активность производных антипирина с имидазоазепиновым фрагментом
НВ Ткачук, ВА Янченко, АМ Демченко
Минск: БГУ, 2015
32015
Сучасний стан банківського ритейлу в Україні
А Демченко
Фінансовий простір, 48-52, 2014
32014
Directed synthesis of potential antitumor substances among derivatives of 3-mercapto4-(pyrrol-1-yl)-5-cyclohexyl-1, 2, 4-triazole (4H)
NB Saidov, VA Georgiyants, AM Demchenko
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 43-46, 2014
32014
Синтез та аналгетичні властивості похідних 5-метил-3-арил-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-a] піримидин-7-олу
ОГ Огородник, ВО Янченко, ЛС Бобкова, НМ Серединська, ...
Фармацевтичний журнал, 2017
22017
Економічна сутність рітейлу в банківському секторі України та можливості його вдосконалення
АМ Демченко
Регіональна економіка, 101-108, 2015
22015
Синтез, физико-химические и фармакологические свойства 2-(5-r-4-(1-арилметилиденамино) 4Н-1, 2, 4-триазол-3-ил) тиоуксусных кислот
НБ Саидов, АМ Демченко, ВА Янченко, ОЕ Ядловский, ВА Георгиянц
Актуальные проблемы медицины 18 (10 (129)), 2012
22012
Визначення оптимальних конструктивних параметрів апаратів вихрового типу для отримання гранульованих продуктів з особливими властивостями
АЄ Артюхов, АМ Демченко
Сумський державний університет, 2012
22012
Синтез та властивості похідних (1, 3, 4) тіадіазоло (2, 3-c)(1, 2, 4) триазину
АМ Демченко, ПМ Ковбаса, ВВ Суховєєв, ТА Бухтіарова, ...
Фармацевтичний журнал, 33-37, 2011
22011
(2Z)-4-(4-Бромфеніл)-N-[3-(трифлуорометил) феніл]-3-(проп-2-ен-1-іл)-2, 3-дигідро-1, 3-тіазол-2-іміну гідробромід, що проявляє гіпотензивну дію
ІВ Драпак, БС Зіменковський, НМ Серединська, ЛО Перехода, ...
12020
1-[3-[2-(3, 4-диметоксіфеніл)-етил]-2-(2, 3-диметилфеніліміно)-4-метил-2, 3-дигідро--тіазол-5-іл]-етанону гідрохлорид, що проявляє гіпотензивну дію
ІВ Драпак, БС Зіменковський, НМ Серединська, ЛО Перехода, ...
12020
Основи хімії гетероциклічних сполук
ВО Янченко, ОС Смольський, АМ Демченко
12018
Гідробромід (3-етил-4-феніл-3н-тіазол-2-іліден)-[4-(6, 7, 8, 9-тетрагідро-5н-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-а] азепін-3-їл) феніл] аміну, що проявляє анальгезуючу активність
СА Демченко, ГО Єрьоміна, ЛО Перехода, ОЄ Ядловський, ...
12016
Синтез та властивості похідних 3-(41-амінофеніл)-6, 7, 8, 9тетрагідро-5Н-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-a] азепінів
СА Демченко, ЛО Перехода, ГО Єрьоміна, АМ Демченко
12016
Cинтез похідних N-[4-метил (41-хлорофеніл)-2-R-фенілімінотіазол-3-іл]-морфоліну за реакцією Ганча
ЛО Перехода, ГО Єрьоміна, ІВ Драпак, ІА Сич, АМ Демченко, ...
НФаУ, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20