Follow
Inna Kulish,  ,
Inna Kulish, ,
" . . . "
Verified email at bigmir.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Rozvytok silskykh terytorii v systemi yevrointehratsiinykh priorytetiv Ukrainy [Development of rural areas in the system of European integration priorities of Ukraine]
VV Borshchevskyi, KM Prytula, VE Krupin, IM Kulish, YR Zlydnyk
t rehionalnykh doslidzhen, Lviv, Ukraine, 2012
312012
Rozvytok silskykh terytorii v systemi yevrointehratsiinykh priorytetiv Ukrainy
VV Borshchevskyi, KM Prytula, VE Krupin, IM Kulish, YR Zlydnyk
Development of rural territories is in the system of eurointegration, 2012
132012
Theoretical aspects of the concept of" quality of life" in the context of environmental safety
V Chemerys, H Kaplenko, I Kulish, V Maksym, O Dadak, L Kushnir, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (1), 196-201, 2021
62021
Problemy ta perspektyvy rozvytku silskykh terytorii Ukrainy (na prykladi Karpatskoho rehionu): naukovo-analitychna dopovid.[Problems and prospects for the development of rural
VV Borshchevskyi, HM Prytula, VY Krupin, IM Kulish
NAN Ukrainy. Instytut rehionalnykh doslidzhenNASU. Institute of regional, 2011
62011
Ekolohichna bezpeka v yevropeiskykh krainakh: metody ekonomichnoho rehuliuvannia y dosvid dlia Ukrainy [Ecological security in European countries: methods of economic
VS Kravtsiv, PV Zhuk, YI Stadnytskyi, IM Kulish, VO Poliuha
DU Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy[in, 2020
52020
Ecological tourism as a factor of development of rural territories of Ukraine
IM Kulish
APK economy 2, 80-85, 2013
52013
Osoblyvosti vyrishennia zhytlovoho pytannia v Ukraini [Features of the housing problem solution in Ukraine]
IM Kulish
Rehionalna ekonomika-Regional economy 1, 138-145, 2013
52013
Functioning of a higher educational institution under force majeure circumstances: A case study of Ivan Franko National University of Lviv
H Kaplenko, I Kulish, O Hrabovetska, A Stasyshyn, V Dubyk
Problems and Perspectives in Management 21 (2), 106-113, 2023
42023
Historical review of agricultural cooperation: world trends and Ukrainian realities.
V Borshchevskyy, H Kaplenko, I Kulish, N Park, O Pikulyk
22022
INNOVATIVE NATURE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AT THE PRESENT STAGE.
HV Kaplenko, IM Kulish, AV Stasyshyn, VY Burak, SM Synchuk
Economic Studies 31 (5), 2022
12022
Entrepreneurship development as a factor intensify cooperation in rural areas of Ukraine
I Kulish
Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems, 183-192, 2017
12017
Problems of digitalization in institutions of higher education
I Kulish
Nowoczesne Systemy Zarządzania 18 (3), 85-97, 2023
2023
Harnessing the resource potential of wetlands: the environmental context
I Kulish, H Kaplenko, U Martyniuk, I Semchuk, I Kravtsiv, M Dorosh, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (3), 117-123, 2021
2021
Environmental security in rural areas near the Ukrainian-Polish border: comparative analysis
I Kulish, M Yankiv, S Fetko, V Liublin
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2020
2020
State policy for the development of rural areas in conditions of limited natural resources (on the example of Japan)
I Kulish, O Hrymak, V Chemerys, I Voronyj
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2020
2020
I Kulish
Facta Simonidis 13 (1), 349-373, 2020
2020
State Control of Environmentally Safe Land Use in Ukraine
I Kulish
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ RESEARCH REVIEWS OF CZESTOCHOWA, 2020
2020
Features of modernization of rural areas in the context of the european integration of Ukraine
V Chemerys, I Kulish
, 2018
2018
Management of social and economic development of rural border areas (on the example of Yavoriv district)
I Kulish
Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 46 (119), 19-26, 2018
2018
Zarządzanie rozwojem społecznym i gospodarczym wiejskich obszarów przygranicznych (na przykładzie powiatu jaworowskiego)
I Kulish
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, seria, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20