Пилипів Віталій Володимирович / Vitalii Pylypiv / Vitaly Pylypiv
Title
Cited by
Cited by
Year
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
1782012
за заг. ред. БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної …, 2012
882012
Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України
Б Данилишин, В Пилипів
Регіональна економіка, с.5-12, 2016
412016
Detsentralizatsiia u krainakh YeS: uroky dlia Ukrainy [Decentralization in the EU countries: lessons for Ukraine]
BM Danylyshyn, VV Pylypiv
Rehionalna ekonomika, 5-11, 2016
232016
До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів
В Пилипів
Економіка України, 26-34, 2011
232011
Управління відтворенням територіальних економічних систем у фінансовому просторі
ВВ Пилипів
К.: РВПС України НАНУ, 2011
202011
Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety
A Pylypiv, V., Obykhod, I Illiashenko
Economic Annals-XXI, 98-102, 2015
19*2015
Формування цілісної національної господарської системи: соціолого-економічні аспекти
БМ Данилишин, ВВ Пилипів
Вісник НАН України, С.3-11., 2008
172008
Method of real options in managing investment projects
B Danylyshyn, S Bondarenko, M Malanchuk, K Kucherenko, V Pylypiv, ...
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8 …, 2019
162019
Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс
І Бистряков, В Пилипів
Економічна теорія, 5-15, 2013
142013
Сучасні форми партнерської взаємодії у сфері оподаткування
ВВ Пилипів, ВІ Тарангул
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
122014
Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія
ВВ Пилипів
К.: РВПС України НАН України, 2007
122007
Stalyy rozvytok: svitohlyadna ideolohiya maybutn'oho [Sustainable development: the worldview ideology of the future]
MA Khvesyk, IK Bystryakov, LV Levkovs'ka, VV Pylypiv
12*
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього:[монографія]/[Хвесик МА, Бистряков ІК, Левковська ЛВ, Пилипів ВВ]; за ред. МА Хвесика
МА Хвесик
112012
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: [монографія]
МА Хвесик, ІК Бистряков, ЛВ Левковська, ВВ Пилипів
ДУ ІЕПСР, 2012
112012
Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні
В Пилипів
Економіка України, 12-19, 2008
112008
Структурно-динамічні процеси у регіонах України в умовах фінансово-економічної кризи
АП Павлюк, ВВ Пилипів, АО Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 176-188, 2010
102010
Spatial aspects of sustainable development: Postnonclassical discourse
I Bystriakov, V Pylypiv
Economic theory, 2013
9*2013
Капіталізація природних ресурсів: механізми залучення інвестицій у сталий розвиток
ІК Бистряков, ВВ Пилипів, ОВ Луців
Економіст, 38-41, 2013
92013
Децентралізація управління соціально-економічним розвитком України
ВВ Пилипів, ЛМ Макаренко
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2008
92008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20