Підписатись
Пилипів Віталій Володимирович / Vitalii Pylypiv / Vitaly Pylypiv
Назва
Посилання
Посилання
Рік
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
2552012
Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України
Б Данилишин, В Пилипів
Регіональна економіка, с.5-12, 2016
872016
Decentralization in EU countries: lessons for Ukraine
BM Danylyshyn, VV Pylypiv
Regional economy 1, 116-223, 2016
452016
за заг. ред. БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної …, 2012
412012
Method of real options in managing investment projects
B Danylyshyn, S Bondarenko, M Malanchuk, K Kucherenko, V Pylypiv, ...
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8 …, 2019
392019
До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів
В Пилипів
Економіка України, 26-34, 2011
262011
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього:[монографія]/[Хвесик МА, Бистряков ІК, Левковська ЛВ, Пилипів ВВ]; за ред. МА Хвесика
МА Хвесик
242012
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: [монографія]
МА Хвесик, ІК Бистряков, ЛВ Левковська, ВВ Пилипів
ДУ ІЕПСР, 2012
242012
Управління відтворенням територіальних економічних систем у фінансовому просторі
ВВ Пилипів
К.: РВПС України НАНУ, 2011
232011
Institutional principles of balanced nature management in the context of environmental and natural-technogenic safety
A Pylypiv, V., Obykhod, I Illiashenko
Economic Annals-XXI, 98-102, 2015
21*2015
Формування цілісної національної господарської системи: соціолого-економічні аспекти
БМ Данилишин, ВВ Пилипів
Вісник НАН України, С.3-11., 2008
192008
Detsentralizatsiia u krainakh YeS: uroky dlia Ukrainy
BM Danylyshyn, VV Pylypiv
Rehionalna ekonomika 1, 5-11, 2016
182016
Сучасні форми партнерської взаємодії у сфері оподаткування
ВВ Пилипів, ВІ Тарангул
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
172014
Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс
І Бистряков, В Пилипів
Економічна теорія, 5-15, 2013
172013
Капіталізація природних ресурсів: механізми залучення інвестицій у сталий розвиток
ІК Бистряков, ВВ Пилипів, ОВ Луців
Економіст, 38-41, 2013
162013
Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія
ВВ Пилипів
К.: РВПС України НАН України, 2007
142007
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції
ТІ Єфименко, СС Гасанов, ін.
132014
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь
ЕМ Лібанова
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Умань …, 2012
132012
Структурно-динамічні процеси у регіонах України в умовах фінансово-економічної кризи
АП Павлюк, ВВ Пилипів, АО Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 176-188, 2010
132010
Stalyy rozvytok: svitohlyadna ideolohiya maybutn'oho [Sustainable development: the worldview ideology of the future]
MA Khvesyk, IK Bystryakov, LV Levkovs'ka, VV Pylypiv
12*
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20