Гросул Вікторія
Гросул Вікторія
ХДУХТ
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства: Навч. посібник
ЮВП ВА Сідун
Київ: Центр навчальної літератури, 2003
2032003
Экономика предприятия: Учеб. пособие
ИМ Бабук
Мн.:«ИВЦ Минфина, 2006
1332006
Соціально-економічна стійкість підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія
ВА Гросул
Харків: ХДУХТ, 2007
45*2007
Проблеми інноваційної діяльності в Україні
ВА Гросул
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 3, 2010
44*2010
Теоретичні підходи щодо визначення сутності стійкого розвитку підприємства
ВА Гросул, ГС Мамаєва
Сталий розвиток економіки, 104-107, 2012
32*2012
Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства
ВА Гросул, НЕ Аванесова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 233-236, 2010
322010
Конкурентоспроможність торговельного підприємства: сутність та критерії оцінки
ВА Гросул
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 239-241, 2010
222010
Управління оборотними активами в підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова
Харків: ХДУХТ, 50-55, 2014
202014
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
192007
Оцінка ефективності функціонування підприємств торгівлі з позицій ключових стейкхолдерів: монографія
ВА Гросул, НЕ Аванесова
Харків: ХДУХТ, 2010
162010
Управління розвитком торговельно-виробничого підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ВА Гросул
Х.: ХДУХТ, 2009
16*2009
Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності
ВА Гросул
Бізнес Інформ, 236-242, 2013
152013
Тенденції сучасного розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні та Харківській області
ВА Гросул, ТП Іванова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
142017
Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Бізнес інформ, 393-399, 2015
112015
Анализ денежных потоков в системе оценки финансовой безопасности предприятия
ВА Гросул
АВ Гросул, ОВ Антонова [Электронный ресурс]—Режим доступа: www. konspekt …, 2018
102018
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
АБ Почтовюк
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2016
102016
Інноваційна діяльність в Україні: тенденції та проблеми розвитку
ІГ Ганечко, КМ Афанасьєв
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 189-193, 2016
102016
Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Економічний часопис-ХХІ, 51-54, 2015
102015
Основные подходы к оценке финансовой безопасности предприятия на основе исследования его денежных потоков
ВА Гросул, ЕВ Антонова
Вестник Саратовского государственного технического университета 1 (1 (69)), 2013
102013
Оцінка ефективності функціону вання підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін: дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04
НЕ Аванесова
Х., Харків. держ. ун-т харчув. та торг.–2009.–20 с, 2009
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20