Подписаться
Тарас Перетятко
Тарас Перетятко
Доцент кафедри мікробіології, Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Passive antifouling and active self-disinfecting antiviral surfaces
O Lishchynskyi, Y Shymborska, Y Stetsyshyn, J Raczkowska, AG Skirtach, ...
Chemical Engineering Journal 446, 137048, 2022
552022
Сульфатвідновлювальні бактерії Яворівського сіркового родовища
Т Перетятко, С Гнатуш, С Гудзь
Мікробіол. журнал 68 (5), 84-91, 2006
17*2006
Використання металів як кінцевих акцепторів електронів сульфатвідновлювальними бактеріями
Т Перетятко, С Гудзь, А Галушка
Біологічні студії 3 (3), 141-158, 2009
142009
Бактерії циклу сірки та їхня роль у природі
А Галушка, Т Перетятко, С Гудзь
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 43, 61-77, 2007
142007
Загальна вірусологія
СП Гудзь, ТБ Перетятко, ЮО Павлова
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010
112010
Утворення сульфіду Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за різних умов культивування
Т Перетятко, С Гнатуш, С Гудзь
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.–2007.–Вип 43, 180-184, 2007
102007
Сірковідновлювальні бактерії водойм Язівського сіркового родовища
О Чайка, Т Перетятко, С Гудзь
Шоста Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і …, 2010
92010
Вірусологія
С Гудзь, Т Перетятко, А Галушка
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018
72018
Динаміка змін титру сульфатвідновлювальних бактерій та вмісту сульфатів і сірководню у водах кар’єру Яворівського сіркового родовища в процесі його затоплення
С Гудзь, С Гнатуш, Т Перетятко, Б Паляниця, М Коструба, ...
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.–2004.–Вип 37, 185-189, 0
7
Сульфатвiдновлювальнi бактерiї, стiйкi до пiдвищених концентрацiй шестивалентного хрому
КВ Шоляк, ТБ Перетятко, СП Гудзь
Мікробіологія і біотехнологія, 66-76, 2013
62013
Electron acceptors for sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. in the process of oxidation of organic compounds
KV Sholiak, TB Peretyatko, SP Gudz
Біологічні студії/Studia Biologica 7 (2), 57-64, 2013
6*2013
Відновлення сполук шестивалентного хрому сульфатвід новлювальними бактеріями
ТБ Перетятко, СП Гудзь
Біологічні студії 4 (2), 39-48, 2010
62010
Morfofiziolohichni vlastyvosti sulfatvidnovliuvalnykh bakterii, vydilenykh iz systemy ochyshchennia stichnykh vod m
NS Verkholiak, TB Peretyatko
Lvova [Morphophysiological properties of sulfate-reducing baсteria isolated …, 2018
52018
Здатність сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 i Desulfobacter sp. використовувати нітрат як акцептор електронів
ТБ Перетятко, СП Гудзь
Біол. студії.–2011.–Ò 5, 51-60, 2011
52011
Destruction of toluene and xylene by sulfatе-reducing bacteria
NS Verkholiak, TB Peretyatko
Ecology and Noospherology 30 (2), 95-100, 2019
42019
The reduction of hexavalent chromium and nitrates by Desulfuromonas YSDS-3, isolated from the soil of Yasiv sulfur mine
OM Сhayka, TB Peretyatko
Ecology and Noospherology 29 (2), 76–82-76–82, 2018
42018
Use of aromatic compounds by bacteria
N Verholjak, T Peretjatko
Aerobic and anaerobic destruction/Biological studious 12 (2), 135-156, 2018
42018
Nitrate reductase activity of sulphate-reducing bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3
LS Dorosh, TB Peretyatko, SP Hudz
Biolohichni doslidzhennia–2015: Zbirnyk naukovykh prats, Zhytomyr, Ukraina, 2015
42015
Chromium resistant sulphate-reducing bacteria, the allocation of industrial waste waters
KV Sholyak, TB Peretyatko, SP Hudz
Microbiol. Bioteсh, 66-76, 2013
42013
Vykorystannya metaliv yak kintsevykh aktseptoriv elektroniv sulfatvidnovlyuvalnymy bakteriyamy [The use of metals as final electron acceptors by sulfate reducing bacteria]
T Peretiatko, S Gudz, A Halushka
Biolohichni Studiyi 3 (3), 141-158, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20