Гантімуров Антон (Anton Hantimurov)
Гантімуров Антон (Anton Hantimurov)
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, каф. Анатомії людини
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Поліорганна недостатність та ендогенна інтоксикація як основні ускладнення гострого гнійного розлитого перитоніту
АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 4-5, 2016
12016
Гістологічна та морфометрична характеристики великих слинних залоз в щурів у нормі
ВВ Магльона, АВ Гантімуров, ІЄ Герасимюк
Вісник наукових досліджень, 127-130, 2015
12015
Структурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки
ІЄ Герасимюк, AB Гантімуров, IB Пилипко
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 9 (2), 14-17, 2010
12010
Функціональні особливості судинного русла нирок та печінки при гострому розлитому перитоніті та його ускладненнях
AV Hantimurov
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2016
2016
Ультраструктурні особливості паренхіми та судин печінки та нирок щура у різні періоди експериментального розлитого перитоніту
АВ Гантімуров
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
2015
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДВНЗ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ” НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ …
AV Hantimurov, OY Halytska-Kharhalis, NV Flekei
Медична освіта, 2015
2015
Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах
ОЯ Галицька-Хархаліс, АВ Гантімуров, ІВ Пилипко
Вісник наукових досліджень, 113, 2015
2015
ПОРІВНЯлЬНа ХаРаКтеРиСтиКа МОРФОлОгІЧНиХ ЗМІН СУДиННОгО РУСла НиРОК ПРи ДеЯКиХ ПатОлОгІЧНиХ СтаНаХ
OJ Galician-Charchalis, AV Hantimurov, IV Pylypko
Вісник наукових досліджень, 2015
2015
Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика
ІЄ Герасимюк, ТЯ Стравський, АВ Гантімуров
Вісник проблем біології і медицини, 241-246, 2015
2015
Рост і формоутворення скелета у віковому аспекті
МВ Ющак, ІІ Боймиструк, ОМ Ющак, АВ Гантімуров
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-295, 2013
2013
Стан антиоксидантного захисту мембран еритроцитів у морських свинок з експериментальним екзогенним алергічним альвеолітом
ІБ Янушевич, МС Регеда, НВ Пороховська
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-296, 2013
2013
Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті
АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 100-103, 2012
2012
Oсобливості морфофункціональних реакцій судин печінки та нирок в динаміці розвитку гострого розлитого перитоніту
АВ Гантімуров, НІ Герасим’юк, ВО Чепесюк, ЛО Герасимюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 119-119, 2009
2009
Особливості динаміки морфофункціональних змін у коронарному руслі та судинах малого кола кровообігу при перебігу гострого розлитого перитоніту
ІЄ Герасимюк, ВО Чепесюк, АВ Гантімуров, ЛО Герасимюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 35-38, 2009
2009
Особливості будови кровоносних судин органів черевної порожнини щура у нормі
ЛЯ Ковальчук, НІ Герасимюк, АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 49-52, 2009
2009
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ДОВГИХ КІСТОК У ТВАРИН З НОРМОТОНІЧНИМ ТИПОМ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО ПОЗАКЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ
ЯI Федонюк, РВ Говда, МВ Ющак, АВ Гантімуров, ОМ Дзюбчук
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16