Гантімуров Антон (Anton Hantimurov)
TitleCited byYear
Поліорганна недостатність та ендогенна інтоксикація як основні ускладнення гострого гнійного розлитого перитоніту
АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 4-5, 2016
22016
Гістологічна та морфометрична характеристики великих слинних залоз в щурів у нормі
ВВ Магльона, АВ Гантімуров, ІЄ Герасимюк
Вісник наукових досліджень, 127-130, 2015
22015
Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ України” на …
АВ Гантімуров, ОЯ Галицька-Хархаліс, НВ Флекей
Медична освіта, 29-30, 2015
12015
Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах
ОЯ Галицька-Хархаліс, АВ Гантімуров, ІВ Пилипко
Вісник наукових досліджень, 113, 2015
12015
Структурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки
IY Herasymyuk, AV Hantimurov, IV Pylypko
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 9 (2), 14-17, 2010
12010
ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF RATS TESTICLES UNDER SPERMATIC CORD STENOSIS AND AFTER BLOOD FLOW RESTORATION BY DIFFERENT METHODS
T Stravskyy, A Hantimurov, O Halytska-Kharkhalis, N Herasymiuk, ...
Georgian medical news, 143-148, 2018
2018
Структурна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу в термінальній стадії моделювання гострого перитоніту
ОМ Герман, МВ Волошин, ОС Волошин, МВ Ющак, ВД Волошин, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 36-40, 2018
2018
Функціональні особливості судинного русла нирок та печінки при гострому розлитому перитоніті та його ускладненнях
AV Hantimurov
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2016
2016
Ультраструктурні особливості паренхіми та судин печінки та нирок щура у різні періоди експериментального розлитого перитоніту
АВ Гантімуров
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
2015
ORGANIZATION OF FOREIGN STUDENTS EDUCATIONAL PROCESS AT THE HUMAN ANATOMY DEPARTMENT OF SHEI “TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY OF MINISTRY OF MPH OF UKRAINE” ON THE MODERN …
AV Hantimurov, OY Halytska-Kharhalis, NV Flekei
Ternopil State Medical University, 2015
2015
ПОРІВНЯлЬНа ХаРаКтеРиСтиКа МОРФОлОгІЧНиХ ЗМІН СУДиННОгО РУСла НиРОК ПРи ДеЯКиХ ПатОлОгІЧНиХ СтаНаХ
OJ Galician-Charchalis, AV Hantimurov, IV Pylypko
Вісник наукових досліджень, 2015
2015
Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика
ІЄ Герасимюк, ТЯ Стравський, АВ Гантімуров
Вісник проблем біології і медицини, 241-246, 2015
2015
Рост і формоутворення скелета у віковому аспекті
МВ Ющак, ІІ Боймиструк, ОМ Ющак, АВ Гантімуров
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-295, 2013
2013
Стан антиоксидантного захисту мембран еритроцитів у морських свинок з експериментальним екзогенним алергічним альвеолітом
ІБ Янушевич, МС Регеда, НВ Пороховська
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-296, 2013
2013
Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті
АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 100-103, 2012
2012
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ДОВГИХ КІСТОК У ТВАРИН З НОРМОТОНІЧНИМ ТИПОМ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО ПОЗАКЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ
YI Fedonyuk, RV Hovda, MV Yushchak, AV Hantimurov, OM Dzyubchuk, ...
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 9 (2), 108-110, 2010
2010
Oсобливості морфофункціональних реакцій судин печінки та нирок в динаміці розвитку гострого розлитого перитоніту
АВ Гантімуров, НІ Герасим’юк, ВО Чепесюк, ЛО Герасимюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 119-119, 2009
2009
Особливості динаміки морфофункціональних змін у коронарному руслі та судинах малого кола кровообігу при перебігу гострого розлитого перитоніту
ІЄ Герасимюк, ВО Чепесюк, АВ Гантімуров, ЛО Герасимюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 35-38, 2009
2009
Особливості будови кровоносних судин органів черевної порожнини щура у нормі
ЛЯ Ковальчук, НІ Герасимюк, АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 49-52, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19