Гантімуров Антон (Anton Hantimurov)
Гантімуров Антон (Anton Hantimurov)
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, каф. Анатомії людини
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Структурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки
ІЄ Герасимюк, AB Гантімуров, IB Пилипко
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 9 (2), 14-17, 2010
12010
Особливості будови кровоносних судин органів черевної порожнини щура у нормі
ЛЯ Ковальчук, НІ Герасимюк, АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 49-52, 2009
12009
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДИННОГО РУСЛА НИРОК ТА ПЕЧІНКИ ПРИ ГОСТРОМУ РОЗЛИТОМУ ПЕРИТОНІТІ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕННЯХ
AV Hantimurov
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 26 (2), 2016
2016
Поліорганна недостатність та ендогенна інтоксикація як основні ускладнення гострого гнійного розлитого перитоніту
АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 2016
2016
Функціональні особливості судинного русла нирок та печінки при гострому розлитому перитоніті та його ускладненнях
АВ Гантімуров
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 17-19, 2016
2016
Гістологічна та морфометрична характеристики великих слинних залоз в щурів у нормі
ВВ Магльона
Вісник наукових досліджень, 2015
2015
Ультраструктурні особливості паренхіми та судин печінки та нирок щура у різні періоди експериментального розлитого перитоніту
АВ Гантімуров
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 22 (1), 2015
2015
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДВНЗ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ” НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ …
AV Hantimurov, OY Halytska-Kharhalis, NV Flekei
Медична освіта, 2015
2015
Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах
ОЯ Галицька-Хархаліс, АВ Гантімуров, ІВ Пилипко
Вісник наукових досліджень, 113, 2015
2015
ПОРІВНЯлЬНа ХаРаКтеРиСтиКа МОРФОлОгІЧНиХ ЗМІН СУДиННОгО РУСла НиРОК ПРи ДеЯКиХ ПатОлОгІЧНиХ СтаНаХ
OJ Galician-Charchalis, AV Hantimurov, IV Pylypko
Вісник наукових досліджень, 2015
2015
Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика
ІЄ Герасимюк, ТЯ Стравський, АВ Гантімуров
Вісник проблем біології і медицини, 241-246, 2015
2015
Рост і формоутворення скелета у віковому аспекті
МВ Ющак, ІІ Боймиструк, ОМ Ющак, АВ Гантімуров
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-295, 2013
2013
Стан антиоксидантного захисту мембран еритроцитів у морських свинок з експериментальним екзогенним алергічним альвеолітом
ІБ Янушевич, МС Регеда, НВ Пороховська
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-296, 2013
2013
Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті
АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 100-103, 2012
2012
Oсобливості морфофункціональних реакцій судин печінки та нирок в динаміці розвитку гострого розлитого перитоніту
АВ Гантімуров, НІ Герасим’юк, ВО Чепесюк, ЛО Герасимюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 119-119, 2009
2009
Особливості динаміки морфофункціональних змін у коронарному руслі та судинах малого кола кровообігу при перебігу гострого розлитого перитоніту
ІЄ Герасимюк, ВО Чепесюк, АВ Гантімуров, ЛО Герасимюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 35-38, 2009
2009
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ДОВГИХ КІСТОК У ТВАРИН З НОРМОТОНІЧНИМ ТИПОМ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО ПОЗАКЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ
ЯI Федонюк, РВ Говда, МВ Ющак, АВ Гантімуров, ОМ Дзюбчук
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17