Гантімуров Антон (Anton Hantimurov)
Гантімуров Антон (Anton Hantimurov)
ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, каф. Анатомії людини
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поліорганна недостатність та ендогенна інтоксикація як основні ускладнення гострого гнійного розлитого перитоніту
АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 4-5, 2016
22016
Гістологічна та морфометрична характеристики великих слинних залоз в щурів у нормі
ВВ Магльона, АВ Гантімуров, ІЄ Герасимюк
Вісник наукових досліджень, 127-130, 2015
22015
Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ України” на …
АВ Гантімуров, ОЯ Галицька-Хархаліс, НВ Флекей
Медична освіта, 29-30, 2015
12015
Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах
ОЯ Галицька-Хархаліс, АВ Гантімуров, ІВ Пилипко
Вісник наукових досліджень, 113, 2015
12015
Структурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки
IY Herasymyuk, AV Hantimurov, IV Pylypko
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 9 (2), 14-17, 2010
12010
Dynamics of the functional activity changes in rats testicles under conditions of dosage spermatic cord stenosis
MY Stravska, AV Hantimurov, TY Stravskyy, AS Sverstiuk, ...
Reports of Vinnytsia National Medical University 23 (3), 479-485, 2019
2019
STRUCTURAL REACTION OF PULMONARY TISSUE AND BLOOD VESSELS OF SMALL CIRCLE OF BLOOD CIRCULATION IN THE TERMINAL STAGE OF ACUTE PERITONITIS
OM Herman, MV Voloshyn, OS Voloshyn, MV Yushchak, VD Voloshyn, ...
Тернопільський державний медичний університет, 2018
2018
Структурна реакція легеневої тканини в термінальній стадії моделювання гострого перитоніту
ЯЯ Боднар, ОМ Герман, ОС Волошин, МВ Ющак, ВД Волошин, ...
Укрмедкнига, 2018
2018
ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF RATS TESTICLES UNDER SPERMATIC CORD STENOSIS AND AFTER BLOOD FLOW RESTORATION BY DIFFERENT METHODS
T Stravskyy, A Hantimurov, O Halytska-Kharkhalis, N Herasymiuk, ...
Georgian medical news, 143-148, 2018
2018
Структурна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу в термінальній стадії моделювання гострого перитоніту
ОМ Герман, МВ Волошин, ОС Волошин, МВ Ющак, ВД Волошин, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 36-40, 2018
2018
FUNCTIONAL FEATURES OF THE KIDNEY AND LIVER VASCULAR BED IN ACUTE DIFFUSE PERITONITIS AND ITS COMPLICATIONS
AV Hantimurov
Тернопільський державний медичний університет, 2016
2016
Функціональні особливості судинного русла нирок та печінки при гострому розлитому перитоніті та його ускладненнях
AV Hantimurov
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2016
2016
Ультраструктурні особливості паренхіми та судин печінки та нирок щура у різні періоди експериментального розлитого перитоніту
АВ Гантімуров
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
2015
ORGANIZATION OF FOREIGN STUDENTS EDUCATIONAL PROCESS AT THE HUMAN ANATOMY DEPARTMENT OF SHEI “TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY OF MINISTRY OF MPH OF UKRAINE” ON THE MODERN …
AV Hantimurov, OY Halytska-Kharhalis, NV Flekei
Ternopil State Medical University, 2015
2015
Morphological Remodeling Features of Testicle Vessels in Rats with Dosage Spermatic Cord Stenosis
IE Herasymyuk, TY Stravskyy, AV Hantimurov
Вестник проблем биологии и медицины 4 (2), 241-246, 2015
2015
ПОРІВНЯлЬНа ХаРаКтеРиСтиКа МОРФОлОгІЧНиХ ЗМІН СУДиННОгО РУСла НиРОК ПРи ДеЯКиХ ПатОлОгІЧНиХ СтаНаХ
OJ Galician-Charchalis, AV Hantimurov, IV Pylypko
Вісник наукових досліджень, 2015
2015
Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика
ІЄ Герасимюк, ТЯ Стравський, АВ Гантімуров
Вісник проблем біології і медицини, 241-246, 2015
2015
Рост і формоутворення скелета у віковому аспекті
МВ Ющак, ІІ Боймиструк, ОМ Ющак, АВ Гантімуров
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-295, 2013
2013
Стан антиоксидантного захисту мембран еритроцитів у морських свинок з експериментальним екзогенним алергічним альвеолітом
ІБ Янушевич, МС Регеда, НВ Пороховська
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 295-296, 2013
2013
Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті
АВ Гантімуров
Вісник наукових досліджень, 100-103, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20