Олександр Вікторович Харченко, Александр Харченко,  Aleksandr Kharchenko, orcid0000-0002-7822-9476
Олександр Вікторович Харченко, Александр Харченко, Aleksandr Kharchenko, orcid0000-0002-7822-9476
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фізичний розвиток студентів та його зв’язок із станом їхнього здоров’я
ОВ Харченко, АВ Харченко
Українська медична стоматологічна академія, 2015
32015
Висока інформативність молекулярно-біологічних маркерів
ОВ Харченко
Вісник проблем біології і медицини 3 (3), 2014
32014
Комплексна патоморфологічна диференційна діагностика передпухлинних процесів і раку шлунка
ОВ Харченко, АВ Харченко, ВД Марковський, ВД Марковский
Запорізький державний медичний університет, 2012
32012
Виявлення дисемінованих пухлинних клітин у периферичній крові у хворих на виразково-інфільтративний рак шлунка
ВД Марковський, ОВ Харченко, ВД Марковский, АВ Харченко
Вінницький національний медичний університет імені МІ Пирогова, 2012
22012
Мікросателітні експансії–молекулярно-біологічний феномен діагностики передпухлинних і пухлинних процесів
ОВ Харченко, АВ Харченко
Українська медична стоматологічна академія, 2015
12015
Принципи виховання вчителів з фізичного виховання
ОВ Харченко
2018
Види самостійної роботи студентів з фізичного виховання
ОВ Харченко
Імідж сучасного педагога, 16-17, 2016
2016
Нестабільність мікросателітів–матеріал для формування молекулярно-біологічних діагностичних маркерів
ОВ Харченко, АВ Харченко
Полтавський національний педагогічний університет ім. ВГ Короленка, 2016
2016
Зміни слизової оболонки шлунка, що виявлені за допомогою молекулярно-біологічного методу у пацієнтів, хворих на рак шлунка
ОВ Харченко, АВ Харченко
Полтавський національний педагогічний університет ім. ВГ Короленка, 2016
2016
Диспластичнi зміни слизової оболонки шлунка, що виявлені за допомогою методу issr-pcr у пацієнтів хворих на рак шлунка
ОВ Харченко, АВ Харченко
Міжнародна академія інтегративної антропології та Національний медичний …, 2014
2014
Порівняльна характеристика результатів генотипування епітелію слизової оболонки шлунка
ОВ Харченко
Мир медицины и биологии 10 (2 (44)), 2014
2014
мОлекулярнО-біОлОгічні аспекти ОнкОгенеЗу та фенОтипи ЗлОякісних пухлинних клітин Шлунка
ОВ Харченко
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2014
2014
Діагностика передпухлинних змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою гістологічного та імуногістохімічного методів у хворих на хронічну виразку дванадцятипалої кишки
ОВ Харченко
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2014
2014
Діагностика диспластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою гістологічного та імуногістохімічного методів у хворих на хронічну виразку шлунка
ОВ Харченко
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2014
2014
Діагностика диспластичних змін слизової оболонки шлунка за допомогою методу ібвя-рся у хворих на хронічну виразку дванадцятипалої ки ш ки
ОВ Харченко
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2014
2014
Діагностичні особливості диспластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка за допомогою методу ISSR-PCR у хворих на хронічну виразку шлунка
ОВ Харченко, АВ Харченко
Вінницький національний медичний університет ім. МІ Пирогова, 2014
2014
Комплексна діагностика виразково-інфільтративного раку шлунка
ОВ Харченко
Проблемы экологии и медицины 18 (1-2), 2014
2014
Порівняльна характеристика кишкової метаплазії епітелію різних т0пографо-анатомiчних відділів слизової оболонки шлунка у пацієнтів з виразкою дванадцятипалої кишки, шлунка та …
ОВ Харченко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2008
2008
Порівняльна характеристика різних форм хронічного гастриту у пацієнтів з виразкою дванадцятипалої кишки, шлунка і виразково-інфільтративним раком шлунка
ОВ Харченко
Мир медицины и биологии 4 (4-2), 2008
2008
пОрІвнялЬна характеристика МІтОтичнОгО реЖиМУ епІтелІЮ рІзних тОпОграФО-анатОМІчних вІддІлІв слизОвОЇ ОбОлОнки ШлУнка У пацІЄнтІв з виразкОЮ дванадцятипалОЇ киШки, ШлУнка …
ОВ Харченко
Ювілейні дати, 157, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20