Світлана Ставицька
Світлана Ставицька
доктор психологічних наук, професор психології, завідувач кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Загальна психологія: практикум: навч. посібник
ВВ Волошина, ЛВ Долинська, СО Ставицька, ОВ Теремчук
К.: Каравела, 2005
372005
Духовна самосвідомість особистості: становлення і розвиток в юнацькому віці: монографія
СО Ставицька
Nat︠s︡ionalʹnyĭ pedahohichnyĭ universytet im. MP Drahomanova, 2011
362011
Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку
СО Ставицька
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 1999
181999
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб.
ВП Кутішенко, СО Ставицька
К.: Каравела, 2009
92009
Прояв та подолання особистісної тривожності у школярів
СО Ставицька
Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 2, 168-173, 1998
91998
Психологічні особливості ціннісних орієнтацій сучасного юнацтва
СО Ставицька
Актуальні проблеми психології/за ред. СД Максименка.–К.: Главник, 236-242, 2008
82008
Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці
ІС Загурська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
52006
Самооцінка реалізації життєвих цілей особистості у процесі розвитку самосвідомості
СО Ставицька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 14-20, 2012
42012
Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
СО Ставицька, ВП Кутішенко
Науковий часопис національного педагогічного університету імені МП …, 2016
22016
Індивідуальні форми організації особистістю життєвого шляху
СО Ставицька, НГ Пилипенко
Вісник Одеського національного університету. Психологія, 314-323, 2014
22014
Соціально-психологічні особливості реалізації потреби в саморозвитку, самооцінки життєвих цілей та самоставлення як компонентів розвитку самосвідомості в юнацькому віці
СО Ставицька
Проблеми сучасної психології 23, 2014
22014
Психологічні аспекти кар’єрного зростання жінки
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 93-99, 2014
22014
Соціально- психологічні проблеми становлення та розвитку особистості в юнацькому віці
С Ставицька
Людина і політика./Український соціально-гуманітарний науковий журнал, 77-89, 2008
22008
Духовное самосознание как целостная системная характеристика личности юношеского возраста.
С Ставицкая
Проблемы современной науки: сборник научных трудов: 7, 170-184, 2013
12013
Використання притч як діагностичного і корекційно-розвивального методу роботи в процесі розвитку духовної самосвідомості студентів.
С Ставицька
Журнал практикующего психолога., 203-213, 2010
12010
Використання притч як діагностичного і корекційно-розвивального методу роботи в процесі розвитку духовної самосвідомості студентів
СО Ставицька
Журнал практикующего психолога, 2010
12010
еМПІРичНе ДОСлІДЖеННя ПеРеЖиВАННя ТРиВОЖНОСТІ у ДІТей МОлОДШОГО ШКІльНОГО ВІКу
В Астапов, Ф Березін, Л Божович, О Захаров, К Ізард, А Петровський, ...
ПеДАГОГІчНА ТА ВІКОВА ПСихОлОГІя, 139, 2017
2017
СПЕЦИФІКА ТА ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТРИВОЖНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ФЮ Василюк, ВК Вілюнас, ОІ Захаров, К Ізард, ІВ Імедадзе, ...
Science and Education, 21, 2017
2017
Схвалено рішенням Вченої ради НПУ імені МП Драгоманова (протокол № 7 від 23 лютого 2017 р.)
ВП Андрущенко, АТ Авдієвський, ВП Бех, ВІ Бондар, ВБ Євтух, ...
2017
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО
СО Ставицька, ГА Ставицький, НМ Улько
ББК 88.4 В 41, 161, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20