Follow
Любіч Олександр Олексійович / Lyubich Oleksandr / Любич Александр Алексеевич
Любіч Олександр Олексійович / Lyubich Oleksandr / Любич Александр Алексеевич
ДННУ "Академія фінансового управління" / Academy of Financial Management
Verified email at afu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Системне моделювання соціально-економічного розвитку України
Ю Харазішвілі, ОО Любіч
Банківська справа, 46-65, 2006
292006
Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні
ОО Любіч
К.: НДФІ, 2004
262004
Аналіз бізнес-моделі державних банків в Україні
ОО Любіч, ГП Бортніков, ГО Панасенко
Фінанси України, 7-38, 2016
192016
Формирование критериев и модели оценки инновационности социально-экономического развития
АА Любич, ЮМ Харазишвили, ВА Денисюк
Инновации, 106-111, 2009
182009
Фінансова стабільність та інструменти запобігання фінансовим кризам: міжнародний досвід і рекомендації для України
ОО Любіч, ВМ Домрачев
Фінанси України, 78-93, 2011
162011
Діяльність банків за участю держави в капіталі у 2014 році
СС Гасанов, ОО Любіч, ГП Бортніков
К.: ДННУ" Академія фінансового управління, 2014
152014
Про взаємозв’язок дефіциту бю джету та макроекономічних показників в Україні
Ю Харазішвілі, О Любіч
Економіка України, 31-40, 2006
122006
Експрес-діагностування фінансової стійкості банків на основі застосування методів кластерного аналізу
О Любіч, АО Дробязко
Міжнародна наукова конференція, присвяченої 60-річчю заснування Інститутуá…, 2017
10*2017
Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків
ГП Бортніков, ОО Любіч
Математичне моделювання в економіці, 2016
102016
Оценка эффективности социально-экономического развития основных видов экономической деятельности и инновационность экономики
АА Любич, ЮМ Харазишвили, АН Бойко
Инновации, 72-77, 2007
92007
Analiz biznes-modeli derzhavnykh bankiv v Ukraini [Analysis of the business model of state-owned banks in Ukraine]
O Liubich, G Bortnikov, H Panasenko
Finansy Ukrainy—Finance of Ukraine 10, 7-14, 2016
82016
Analysis business model of state banks in Ukraine
O Lyubich, H Bortnikov, H Panasenko
Finance of Ukraine 10, 7-38, 2016
82016
Systemne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [System Modelling of Social and Economic Development of Ukraine]
Y Kharazishvili, O Liubich
Bankivska sprava [Banking] 2, 46-65, 2006
82006
Державна підтримка капіталізації та реорганізації банків за участю держави в капіталі. Зарубіжний досвід та вітчизняна практика :
ОО Любіч, СС Гасанов, ГП Бортніков
ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015
7*2015
Моделювання впливу науково-технічного прогресу на економічне зростання та ефективність соціально-економічного розвитку
ОО Любіч, ЮМ Харазішвілі, ВА Денисюк
Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України.–2009á…, 2010
72010
Strengthening the role of banks with state participation in capital in the development of Ukraine’s real economy sector
A Drobiazko, O Lyubich
Finances of Ukraine 2, 43-57, 2019
62019
Credit financing of startups as a component of state programs to stimulate economic growth
HP Bortnikov, OO Liubich
Finance of Ukraine 11, 54-75, 2018
62018
Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи
ОО Любіч, ІВ Волошин
Фінанси України, 94-114, 2014
62014
ESG RISK MANAGEMENT IN UKRAINIAN BANKS.
G Bortnikov, O Lyubich
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice 6 (47), 2022
52022
State banks during wartime: key issues and response measures. Fýnansi Ukra´ni, 4, 67–91
G Bortnikov, O Lyubich, D Hladkyh
52022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20