Юлія Артеменко (Yulia Artemenko)
Юлія Артеменко (Yulia Artemenko)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Verified email at kdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дієслівні індикатори імплікатур в англомовному дискурсі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти
ЮО Артеменко
КрНУ імені Михайла Остроградського, 2015
132015
Відтворення ідіостилю Маркуса Зузака в українському перекладі роману “TheBookThief”
ЮО Артеменко
Південний архів (філологічні науки), 180-186, 2018
12018
Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі Маркуса Зузака Крадійка книжок і його українському перекладі
ЮО Артеменко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 8-12, 2017
12017
Дискурсотвірний потенціал стратегії переконування (на матеріалі англійської мови)
ЮО Артеменко
Наукові записки Вінницького державного пелагогічного університету ім. М…, 2015
12015
Дієслова як тригери пресупозиційних імплікатур
ЮО Артеменко
Від слова до діла: лінгвопрагматика дискурсу, С. 158-180, 2020
2020
Мовні об’єктивації авторської концептосфери в українському перекладі роману Р. Бредбері “Death is a lonely business”
ЮО Артеменко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського…, 2019
2019
Reconstruction of the author’s metaphor: linguo-cognitive analysis
ЮО Артеменко
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Тези…, 2019
2019
Дискурсотвірний потенціал стратегії неввічливості в англомовному діалогічному дискурсі
ЮО Артеменко
Одеський лінгвістичний вісник 1 (9), 18-22, 2017
2017
Принцип Некооперації та стратегія неввічливості як дискурсотвірні ресурси полемічного дискурсу
ЮО Артеменко
Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі та…, 2017
2017
Мовленнєві акти контактиви в англомовному діалогічному дискурсі
ЮО Артеменко
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 2016
2016
До проблеми типології дискурсу
ЮО Артеменко
XXIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та…, 2016
2016
Дієслівні ініціатори пресупозицій в англомовному діалогічному дискурсі
ЮО Артеменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2016
2016
Джерела культурологічної маркованості алюзій у романах Джона Фаулза
ЮО Артеменко, ЮМ Шульженко
Міжнародна науково-практична конференція "Нове та традиційне у дослідженнях…, 2016
2016
Структурно-семантичні характеристики ускладнених імплікативних присудків англійської мови
ЮО Артеменко
Міжнародна науково-практична конференція "Мова та література у…, 2016
2016
Формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів
ЮО Артеменко, ЮМ Шульженко
Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал…, 2015
2015
Стратегічний потенціал висловлень з імплікативними предикатами
ЮО Артеменко
Нова Філологія, 6-10, 2014
2014
ВИСЛОВЛЕННЯ З ІМПЛІКАТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ: МОВЛЕННЄВОАКТОВИЙ ПІДХІД
ЮО Артеменко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1 (8), 37, 2014
2014
Аналіз структури домінантної імплікатури висловлень з імплікативними предикатами
ЮО Артеменко
Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю Каразинські…, 2013
2013
Structural and frequency studies of dominant propositions of utterances with implicative predicates
YO Artemenko
Science and Education a New Dimension: Philology, 11-15, 2013
2013
Щодо структурних особливостей англійських імплікативних моделей
ЮО Артеменко
Всеукраїнська наукова конференція Актуальні питання управління сталим…, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20