Максим Кулик, Maksym Kulyk
Максим Кулик, Maksym Kulyk
Полтавська ДАА
Verified email at pdaa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Світчграс як нова фітоенергетична культура
ОВ Мороз, ВМ Смірних, ВЛ Курило, ЮП Герасименко, НА Мостьовна, ...
Цукрові буряки, 12-14, 2011
252011
Methods of calculation productivity phytomass for switchgrass in Ukraine
М Кulyk, W Elbersen
Poltava, 2012
232012
Ботаніко-біологічна характеристика, особливості вирощування та використання енерґетичних культур. Частина перша: світчграс (просо лозоподібне): довідник
М Кулик
Полтава, 2014
17*2014
Актуальные задачи биологии и экологии в региональном контексте
ЮЕ Домашенко, МИ Кулик, МВ Ларионов, СЕ Мазина, АР Сукиасян
Ассоциация научных сотрудников" Сибирская академическая книга", 2016
16*2016
Switchgrass as a new phytoenergy crop
OV Moroz, VM Smirnykh, VL Kurylo, YP Herasymenko, NA Mostovna, ...
Tsukrovi buriaky [Sugar Beet] 3, 12-14, 2011
13*2011
Switchgrass Ukraine: overview of switchgrass research and guidelines
HW Elbersen, M Kulyk, RP Poppens, JP Lesschen, P Kraisvitnii, ...
Wageningen UR-Food & Biobased Research, 2013
12*2013
Вплив умов вирощування на врожайність фітомаси світчграсу (Panicum virgatum L.) другого року веґетації
МІ Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 30-35, 2013
112013
BIOLOGICAL FEATURES AND POTENTIAL OF YIELD OF ENERGY CROPS OF THE THIN-SKINNED FAMILY IN THE CONDITIONS OF UKRAINE
VL Kurylo, DB Rakhmetov, MI Kulyk
"BULLETIN OF POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY" Scientific and production …, 2018
10*2018
Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України
Курило, Рахметов, Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, С.11-17, 2018
102018
Енергетичні культури: альбом
МІ Кулик
Полтава: Астрая, 2017
9*2017
РОЛЬ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ У ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Г Жемела, А Сидоренко, М Кулик
Вісник Полтавської державної аграної академії, 16-21, 2007
92007
Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.)
Кулик, Рахметов, Курило
ПДАА, 2017
82017
MORPHOMETRIC INDICES OF PLANTS, BIOLOGICAL PECULIARITIES AND PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL ENERGY CROPS
M Kulyk, N Shokalo, O Dinets
DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND …, 2019
72019
Світчграс як енергоємна сировина для виробництва біопалива
ПА Крайсвітній, ОВ Рій, МІ Кулик
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
72012
Ботанічні особливості та характеристика екотипів проса лозовидного
МІ Кулик
Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції …, 2012
72012
Енергетичні культури для виробництва біопалива : довідник
Кулик, Курило
62017
Раціональне використання деградованих земель для вирощування енерґетичних культур і виробництва біопалива
МІ Кулик
Енерґозбереження.–Київ, 12-13, 2012
62012
Рослинництво, як енергетичний потенціал країни
МІ Кулик
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 7 (26), 24-31, 2010
62010
Енергетичні культури для отримання біопалива: додатковий прибуток для господарств
ПА Крайсвітній, ОВ Рій, МІ Кулик
Хімія. Агрономія. Сервіс, 40-42, 2010
62010
Metodyka provedennia polovykh ta laboratornykh doslidzhen z prosom prutopodibnym (Panicum virgatum L.)[Methods of conducting field and laboratory studies with Switchgrass …
MI Kulyk, DB Rakhmetov, VL Kurylo
Poltava: RVV PDAA.[in Ukrainian], 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20