Калиновський Юрій Юрійович, Kalynovskyi Yurii Yuriyovych
Калиновський Юрій Юрійович, Kalynovskyi Yurii Yuriyovych
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Право 288, 2008
1402008
Політична енциклопедія/редкол
Ю Левенець
Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське …, 2011
72*2011
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
692010
Современный словарь по общественным наукам
ППОГ Данильяна
Эксмо, 2005
662005
Politychna entsyklopediia
Y Levenets, Y Shapoval
Parlaments' ke vydavnytstvo, Кyiv, Ukraine, 2011
60*2011
Правове виховання в сучаснiй Українi: монографiя та iн.; за ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
51*2010
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
48*2009
Правосвідомість та правова культура як об’єкти філософсько-правового дискурсу: монографія/ЛМ Герасіна, ЮЮ Калиновський, МІ Панов та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава …
ЮЮ Калиновський
Х.: Право, 2009
47*2009
Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.
ОГД О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю.Ю. Калиновський, С. І. Максимов та ...
Харків: Право, 2009
44*2009
Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія
ЮЮК Л. М . Герасіна, І. В . Головко, І. Д . Денисенко, МП Требіна.
Право, 2016
40*2016
Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]
Y Levenets, Y Shapoval
Parlaments' ke vydavnytstvo, Кyiv, Ukraine, 2011
40*2011
Територіальна громада: управління розвитком: монографія/за заг. ред
Ю Куц, О Решевець
Ю. Куца. Харків: Константа, 2013
38*2013
Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах/[Данільян ОГ, Дзьобань ОП, Калиновський ЮЮ, Мойсеєва НІ]
ОГ Данільян
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, НІ Моїсеєва–Х, 2004
36*2004
Політична наука//Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін
О Бабкіна
К.: Парламентське видавництво, 108, 2011
35*2011
Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія
ЮЮ Калиновський
України ім. Ярослава Мудрого 434, 2010
352010
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
33*2015
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk/uklad.:[LM Herasina, VL Pohribna, IO Polishchuk ta in.]
MP Trebin
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2015
29*2015
Pravove vykhovannya v suchasniy Ukrayini [Legal education in modern Ukraine]
LM Herasina, OH Danylyan
Kharkiv: Pravo.[in Ukrainian], 2010
29*2010
Правове виховання в сучасній Україні : монографія. – 2-ге вид., переробл. і допов. / за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
ЮЮК АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків : Право, 2013
28*2013
Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді
ЮЮ Калиновський
232012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20