Калиновський Юрій Юрійович, Kalynovsky Yurii Yuriyovych
Калиновський Юрій Юрійович, Kalynovsky Yurii Yuriyovych
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія
ЮЮ Калиновський
Х.: Право 288, 2008
1332008
Політична енциклопедія/редкол
Ю Левенець
Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське …, 2011
76*2011
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
632010
Современный словарь по общественным наукам
ПОГ Данильяна
ИНФРА-М, 2005
592005
Politychna entsyklopediia
Y Levenets, Y Shapoval
Parlaments' ke vydavnytstvo, Кyiv, Ukraine, 2011
58*2011
Правове виховання в сучаснiй Українi: монографiя та iн.; за ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
43*2010
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
43*2009
Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.
ОГД О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю.Ю. Калиновський, С. І. Максимов та ...
Харків: Право, 2009
43*2009
Правосвідомість та правова культура як об’єкти філософсько-правового дискурсу: монографія/ЛМ Герасіна, ЮЮ Калиновський, МІ Панов та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава …
ЮЮ Калиновський
Х.: Право, 2009
40*2009
Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія
ЮЮ Калиновський
України ім. Ярослава Мудрого 434, 2010
352010
Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах/[Данільян ОГ, Дзьобань ОП, Калиновський ЮЮ, Мойсеєва НІ]
ОГ Данільян
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, НІ Моїсеєва–Х, 2004
35*2004
Територіальна громада: управління розвитком: монографія/за заг. ред
Ю Куц, О Решевець
Ю. Куца. Харків: Константа, 2013
32*2013
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk/uklad.:[LM Herasina, VL Pohribna, IO Polishchuk ta in.]
MP Trebin
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2015
28*2015
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
27*2015
Pravove vykhovannya v suchasniy Ukrayini [Legal education in modern Ukraine]
LM Herasina, OH Danylyan
Kharkiv: Pravo.[in Ukrainian], 2010
25*2010
Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія
ЮЮК Л. М . Герасіна, І. В . Головко, І. Д . Денисенко, МП Требіна.
Право, 2016
24*2016
Правове виховання в сучасній Україні : монографія. – 2-ге вид., переробл. і допов. / за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
ЮЮК АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків : Право, 2013
24*2013
Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді
ЮЮ Калиновський
24*2012
Правосознание украинского общества: генезис и современность: монография
ЮЮ Калиновский
Харьков: Право, 2008
19*2008
Типології правосвідомості та правової культури: сутнісний і компаративний аналіз
ЮЮ Калиновський
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворення процесу …, 2009
18*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20