Dmytro Tsybulko, Д. И. Цыбулько  (ORCID:0000-0003-1152-8487)
Dmytro Tsybulko, Д. И. Цыбулько (ORCID:0000-0003-1152-8487)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуальные проблемы учета и оценки нематериальных активов предприятия
СС Матющенко, ДИ Цыбулько
Бізнес Інформ, 259-261, 2012
52012
ОбґРуНТувАННя ОРгАНІЗАцІйНО-ЕКОНОМІчНОгО ЗАбЕЗпЕчЕННя ТЕхНІчНОгО пЕРЕОЗбРОєННя
ФОВ Цибулько, Дмитро Іванович
Blank, IA Upravlenie finansovoy bezopastnostiu predpriiatiia [Management of …, 2015
12015
ТЕОРЕТИЧНі АСПЕКТИ ФіНАНСОВО-ЕКОНОМіЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПіДПРИєМСТВ
ДІ Цибулько
Бизнес Информ, 2017
2017
Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств
ОВ Фартушняк, ДІ Цибулько
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
2015
Розвиток блочно-ієрархічного підходу до здійснення процесу технічного переозброєння промислових підприємств
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Технологический аудит и резервы производства, 72-78, 2015
2015
Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств
ФОВ Цибулько, ДІ
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 94, 2015
2015
Обоснование организационно-экономического обеспечения технического перевооружения
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бизнес информ, 274-278, 2015
2015
TECHNICAL RE-EQUIPMENT ORGANIZATION IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES ECONOMIC ACTIVITY.
O Fartushnyak, D Tsybulko
Technology Audit & Production Reserves 2, 2014
2014
Technical re-equipment organization in machine-building enterprises economic activity
ОВ Фартушняк
Technology audit and production reserves 2 (2 (16)), 38-42, 2014
2014
Організація технічного переозброєння в господарській діяльності машинобудівних підприємств
ОВ Фартушняк, ДІ Цибулько
Технологический аудит и резервы производства, 38-42, 2014
2014
Формування системоутворюючих показників оцінки ефективності технічного переозброєння промислових підприємств
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бізнес Інформ, 201-206, 2014
2014
Формирование системообразующих показателей оценки эффективности технического перевооружения промышленных предприятий
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бизнес информ, 201-206, 2014
2014
ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ: ФОРМИ ТА ЗАХОДИ ПЛАНУВАННЯ
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Политика и общественные науки в эпоху глобализации: Материалы, 86, 2012
2012
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни" Теорія економічного аналізу" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" денної форми навчання
ВВ Іванієнко, ВВ Иваниенко
ХНЕУ, 2012
2012
Особенности технического перевооружения и отражение затрат в бухгалтерском учете
ДИ Цыбулько
Економіка розвитку, 77-78, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15