Кафедра української мови та методики її навчання
Кафедра української мови та методики її навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах
ВО Коваль
562013
Проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей-филологов в научной среде
ВА Коваль
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2013
322013
Периодизация становления профессиональной компетентности будущих учителей-филологов (ретроспективный анализ)
ВА Коваль
Балтийский гуманитарный журнал, 2013
322013
Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови
ТВ Григоренко
212005
Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках
ГГ Березовська
Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010
202010
Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури в старших класах загальноосвітньої школи
ВО Коваль
141999
Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки
ОЮ Зелінська
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013
132013
Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ століття: функціонально-стилістичний аспект
ІІ Коломієць
102003
Комунікативна компетенція як одне з ключових понять лінгводидактики
В Коваль
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 168-173, 2012
82012
Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення
ЗІ Комарова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
82003
Мовностилістичні засоби концепту кохання/зрада в українських народних баладах
ОА Молодичук
Візаві, 2013
62013
Структурна організація та географія назв традиційного одягу та прикрас у східноподільських говірках
ГГ Березовська
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02 …, 2011
62011
Ойконімія Черкащини
ІС Гонца
62006
Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (методологічний аспект)
В Коваль
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2013
52013
Інтродуктивний блок у структурі тексту барокової проповіді
ОЮ Зелінська
Мовознавство.–Київ, 59-69, 2009
52009
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Графіка, 2003
52003
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
ВО Коваль
К.: НТУУ" КПІ", 2015
42015
Професійна індивідуальність майбутнього вчителя української мови
ВО Коваль
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 86-90, 2009
42009
Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Міленіум, 2006
42006
Педагогічна лексика української мови XVI–XVIII ст
ОЮ Зелінська
–українська мова/Уманс. держ. педагогіч. університет ім. Павла Тичини, 2002 …, 2003
42003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20