Данильян Олег Геннадійович, Danilyan O. G., ORCID 0000
Данильян Олег Геннадійович, Danilyan O. G., ORCID 0000
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Философия: учебник
ОГ Данильян
М.: Изд-во Эксмо, 2005
190*2005
Філософія історії : підручник
ІВ Бойченко, МІ Горлач, ОГ Данільян, та ін.
Харків : Прапор, 2006
163*2006
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1372002
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Х.: Фоліо 285, 2002
702002
Правове виховання в сучасній Україні : монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян та ін.; за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ...
Харків : Право, 2010
68*2010
Філософія: підручник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2010
62*2010
Основи філософії : [навч. посіб.]
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2003
59*2003
Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв'язання : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 Соц. філософія та філософія історії
ОГ Даніл’ян
Харк. військ. ун-т, 1998
47*1998
Современный словарь по общественным наукам / Под ред. О.Г. Данильяна, Н.И. Панова
ОГ Данильян, АП Дзебань, ЮЮ Калиновский
М.: Изд-во "ЭКСМО", 2005
46*2005
Філософія: підруч. для вищої школи/Василь Григорович Кремень (заг. ред.), Микола Іванович Горлач (заг. ред.).–3 вид., перероб. та допов
В Афанасенко
Харків: Прапор, 2004
41*2004
Религиоведение: учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Москва : Эксмо, 2005
40*2005
Философия права
ОГ Данильян
Российское юридическое образование, 2005
392005
Философия права под ред ОГ Данильяна
ОГ Данильян, ЛД Байрачная, СИ Максимов
38*2005
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
32*2009
Філософія: Підруч. для вищої школи/ВГ Кремень (заг. ред.), МІ Горлач (заг. ред.).–3. вид., перероб. та доп
В Афанасенко
Х.: Прапор, 2004
32*2004
Специфіка формування правової культури в транзитивному суспільстві
ОГ Данильян
Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна …, 2006
30*2006
Философия: підручник для вищої школи / Под общей редакцией акад. В.Г. Кременя, проф. Н.И. Горлача
ВГ Кремень, МІ Горлач, ДОГ ін.
Харків : Прапор, 2004
29*2004
Деякі причини, що впливають на формування правової культури в перехідному суспільстві
ОГ Данильян
Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб., С. 145–153., 2004
29*2004
Конституційно-правові засади становлення української державності
ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, ОГ Данильян, ІВ Яковюк, ОВ Петришин
Х.: Право, 14, 2003
29*2003
National Security of Ukraine: Essence, Structure and Directions of implementation
O Danilian, O Dzoban, M Panov
Teaching Book/Kharkiv: Folio, 223, 2002
29*2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20