Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна
Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна
YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
СОЦІОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
ЛМ Герасіна, ПГВ Г.
– К.: “АКАДЕМВИДАВ”, 2008
87*2008
Вибрані наукові праці з проблем правознавства
ПМІГ ЛМ
К.: Ін Юре, 2010
712010
Правове виховання в сучасній Україні /монографія
ОГДЗВЯТ АП Гетьман, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 368, 2010
69*2010
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
572001
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
342002
Современная высшая школа в условиях реформации образования: моногр.
ЛН Герасина
Харьков:, 1993
31*1993
Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності
ЛМ Герасiна, ВМ Крівцова
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2005
26*2005
Социальная мимикрия» коррупции: политико-правовой дискурс
ЛН Герасина, НИ Панов
Право и политика 2999, 20-24, 2000
232000
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр.
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
21*2009
Обновление современной высшей школы в контексте глобальных проблем образования: дис.… д-ра социол. наук: 22.00. 06/Герасина Людмила Николаевна
ЛН Герасина
Харьков, 1994
21*1994
Некласичні» принципи функціонування освіти як соціальні константи, що забезпечують її керованість
ЛМ Герасіна
Педагогіка і психологія, 43-48, 2002
20*2002
Вища школа: реформування в демократичному суспільстві: навч. посіб
ЛМ Герасіна, АД Ятченко
X.: Акта.–1998, 1998
201998
Громадянське суспільство і колізії в процесі реалізації політичної влади
ЛМ Герасіна
видавництво" Право", 2008
19*2008
Конституційно-правові засади становлення української державності/За ред. ВЯ Тація, ЮМ Тодики
ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, О Данільян, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 2003
192003
Культура політичного вибору як елемент правосвідомості громадян
ЛМ Герасіна
видавництво" Право", 2007
18*2007
Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Х.: Право, 2004
17*2004
Сущность родового понятия «насилие» в социолого-правовой, политологической и конфликтологической интерпретации
ЛН Герасина
Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю: зб. матеріалів наук.-практ …, 2001
17*2001
Правове виховання в сучаснiй Українi: моногр. 2-ге вид. доп. За ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна.
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
Право, 2013
13*2013
Інститут публічної влади у модерному та постмодерному науковому вимірі
ЛМ Герасіна
Державне будівництво, 2011
13*2011
Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія/Ред. ЛМ Герасіна, ОГ Данильян
МІ Панов
Х.: Право 320, 2008
13*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20