Ганна Зіївна Шевцова / Hanna Shevtsova / Анна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Ганна Зіївна Шевцова / Hanna Shevtsova / Анна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Science of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 3-9, 2007
1232007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України,...
П України
Донецьк: ІЕП НАН України, 2014
60*2014
Providing security for the development of high-technology organizations.
V Makedon, S Drobyazko, H Shevtsova, O Maslosh, M Kasatkina
Journal of Security & Sustainability Issues 8 (4), 2019
582019
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, АЗ Шевцова
НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, Донецк, 2007
312007
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна [та ін.]; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки промсті
Н України
Київ, 2016
26*2016
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, et al.
Donets’k: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine.[in …, 2014
252014
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ГЗ Шевцова, та ін.
НАН України, Інститут економіки промисловості, Донецьк, 2014
242014
Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами
ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 202-214, 2012
24*2012
Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi [Policy of integration of Ukrainian society in the context of challenges and threats …
EM Libanova, VP Horbulin, SI Pyrozhkov, et al
Kyiv: NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2015
22*2015
Clustering of the chemical industry: European experience and lessons for Ukraine
HZ Shevtsova, NV Shvets
The Herald of Economic Science of Ukraine 2, 103-109, 2017
21*2017
Promyslovist Ukrainy – 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [Industry of Ukraine - 2016: state and prospects of development]
OI Amosha, IP Bulieiev, et al
Kyiv, IIE of NAS of Ukraine, 2017
19*2017
Chemicals 4.0 as a sectoral concept of implementation the foundations of the fourth industrial revolution
G Shevtsova
Economic Herald of the Donbas 2, 35-41, 2017
18*2017
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
182016
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики : наук. доповідь
ЕМ Лібанова, ОІ Амоша, ВП Вишневський, ВМ Геєць, та ін.
Київ: НАН України, 2015
18*2015
Prerequisites for smart specialization of Donetsk-Prydniprovsky macro-region based on chemical production development
OI Amosha, HZ Shevtsova, NV Shvets
Economy of Industry, 5-33, 2019
17*2019
Udoskonalennia metodychnykh pidkhodiv do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti haluzi [Improving methodical approaches to assessing the industry’s competitiveness]
NV Shvets, HZ Shevtsova
Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas 2, 114-123, 2018
16*2018
Innovatsiine onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho vyrobnytstva na synerhetychnykh zasadakh: teoriia i praktyka [Innovation of technical and technological base …
OI Amosha, IP Bulieiev, HZ Shevtsova
Ekonomika promyslovosti - Economy of Industry, 3-9, 2007
132007
Теорія і практика інноваційної діяльності: навч. посіб.
ГЗ Шевцова, ЗН Мемедляєв
Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2007
132007
Принципи організації синергетичного менеджменту підприємства
ГЗ Шевцова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
102008
Рівні розвитку та особливості синергетичного менеджменту підприємств
ГЗ Шевцова
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 2 (5), 219-225, 2007
102007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20