Ганна Зіївна Шевцова / Hanna Shevtsova / Анна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Ганна Зіївна Шевцова / Hanna Shevtsova / Анна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Science of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 3-9, 2007
992007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України,...
П України
Донецьк: ІЕП НАН України, 2014
55*2014
PROVIDING SECURITY FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECHNOLOGY ORGANIZATIONS.
V Makedon, S Drobyazko, H Shevtsova, O Maslosh, M Kasatkina
Journal of Security & Sustainability Issues 8 (4), 2019
512019
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, АЗ Шевцова
НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, Донецк, 2007
262007
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна [та ін.]; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки промсті
Н України
Київ, 2016
252016
Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi [Policy of integration of Ukrainian society in the context of challenges and threats …
EM Libanova, VP Horbulin, SI Pyrozhkov, et al
Kyiv: NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2015
232015
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ГЗ Шевцова, та ін.
НАН України, Інститут економіки промисловості, Донецьк, 2014
222014
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, et al.
Donets’k: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine.[in …, 2014
212014
Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами
ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 202-214, 2012
18*2012
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
172016
Chemicals 4.0 as a sectoral concept of implementation the foundations of the fourth industrial revolution
G Shevtsova
Economic Herald of the Donbas 2, 35-41, 2017
132017
Теорія і практика інноваційної діяльності: навч. посіб.
ГЗ Шевцова, ЗН Мемедляєв
Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2007
122007
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики : наук. доповідь
ЕМ Лібанова, ОІ Амоша, ВП Вишневський, ВМ Геєць, та ін.
Київ: НАН України, 2015
102015
Innovatsiine onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho vyrobnytstva na synerhetychnykh zasadakh: teoriia i praktyka [Innovation of technical and technological base …
OI Amosha, IP Bulieiev, HZ Shevtsova
Ekonomika promyslovosti - Economy of Industry, 3-9, 2007
102007
Рівні розвитку та особливості синергетичного менеджменту підприємств
ГЗ Шевцова
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 2 (5), 219-225, 2007
102007
Synergy in integration development of Ukrainian chemical industry enterprises
A Shevtsova, S Grechanaya
Economisti, 45-51, 2013
82013
Принципи організації синергетичного менеджменту підприємства
ГЗ Шевцова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
82008
Promyslovist’Ukrayiny 2014–2016: nevykorystani mozhlyvosti, shlyakhy vidnovlennya, modernizatsiyi ta suchasnoyi rozbudovy [Industry of Ukraine 2014-2016: unused opportunities …
OI Amosha, IP Buleyev, YS Zaloznova, HZ Shevtsova
Scientific Report. Kyiv: Institute of industrial economics of the NAS of …, 2017
72017
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
ЕМ Лібанова, ВП Горбулін, СІ Пирожков, та ін
К.: НАН України, 2015
72015
Галузеві проблеми і пріоритети промислової політики України: наук. доповідь
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, та ін.
Ін-т економіки пром-сті, Донецьк, 2009
72009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20