Ганна Зіївна Шевцова / Hanna Shevtsova / Анна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Ганна Зіївна Шевцова / Hanna Shevtsova / Анна Шевцова ORCID 0000-0003-3960-5296
Institute of Industrial Economics of the National Academy of Science of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 3-9, 2007
1242007
актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь/ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська та ін.; за заг. ред. ВП Вишневського; НАН України,...
П України
Донецьк: ІЕП НАН України, 2014
60*2014
PROVIDING SECURITY FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECHNOLOGY ORGANIZATIONS.
V Makedon, S Drobyazko, H Shevtsova, O Maslosh, M Kasatkina
Journal of Security & Sustainability Issues 8 (4), 2019
562019
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, АЗ Шевцова
НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, Донецк, 2007
282007
моногр./ВП Вишневський, ЛО Збаразська, МЮ Заніздра, ВД Чекіна [та ін.]; за заг. ред. ВП Вишневського/НАН України, Ін-т економіки промсті
Н України
Київ, 2016
27*2016
Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ЛО Збаразська, ГЗ Шевцова, та ін.
НАН України, Інститут економіки промисловості, Донецьк, 2014
242014
Promyslovist i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktualni trendy, vyklyky, mozhlyvosti [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: current trends, challenges, opportunities
OI Amosha, VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, et al.
Donets’k: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine.[in …, 2014
232014
Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами
ГЗ Шевцова
Економіка промисловості, 202-214, 2012
23*2012
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
192016
Chemicals 4.0 as a sectoral concept of implementation the foundations of the fourth industrial revolution
G Shevtsova
Economic Herald of the Donbas 2, 35-41, 2017
18*2017
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики : наук. доповідь
ЕМ Лібанова, ОІ Амоша, ВП Вишневський, ВМ Геєць, та ін.
Київ: НАН України, 2015
17*2015
Prerequisites for smart specialization of Donetsk-Prydniprovsky macro-region based on chemical production development
OI Amosha, HZ Shevtsova, NV Shvets
Economy of Industry, 5-33, 2019
15*2019
Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi [Policy of integration of Ukrainian society in the context of challenges and threats …
EM Libanova, VP Horbulin, SI Pyrozhkov, et al
Kyiv: NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2015
142015
Clustering of the chemical industry: European experience and lessons for Ukraine
HZ Shevtsova, NV Shvets
The Herald of Economic Science of Ukraine 2, 103-109, 2017
13*2017
Теорія і практика інноваційної діяльності: навч. посіб.
ГЗ Шевцова, ЗН Мемедляєв
Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2007
132007
Udoskonalennia metodychnykh pidkhodiv do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti haluzi [Improving methodical approaches to assessing the industry’s competitiveness]
NV Shvets, HZ Shevtsova
Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas 2, 114-123, 2018
11*2018
Promyslovist’Ukrayiny 2014–2016: nevykorystani mozhlyvosti, shlyakhy vidnovlennya, modernizatsiyi ta suchasnoyi rozbudovy [Industry of Ukraine 2014-2016: unused opportunities …
OI Amosha, IP Buleyev, YS Zaloznova, HZ Shevtsova
Scientific Report. Kyiv: Institute of industrial economics of the NAS of …, 2017
102017
Innovatsiine onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho vyrobnytstva na synerhetychnykh zasadakh: teoriia i praktyka [Innovation of technical and technological base …
OI Amosha, IP Bulieiev, HZ Shevtsova
Ekonomika promyslovosti - Economy of Industry, 3-9, 2007
102007
Рівні розвитку та особливості синергетичного менеджменту підприємств
ГЗ Шевцова
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 2 (5), 219-225, 2007
102007
Управління ресурсами підприємства: методичні підходи та досвід у хімічній промисловості
ГЗ Шевцова, ТА Пєтєшова, НВ Швець
Луганськ: вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2009
9*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20