Follow
Владимир Лабжинский, Володимир Лабжинський, Volodymyr Labzhynskyi
Владимир Лабжинский, Володимир Лабжинський, Volodymyr Labzhynskyi
Verified email at aprodos.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Situation forecasting and decision-making optimization based on using markov finite chains for areas with industrial pollutions
G Getun, Y Butsenko, V Labzhinsky, O Balina, I Bezklubenko, A Solomin
Strength of Materials and Theory of Structures, 164-174, 2020
82020
Марковська модель керування природно-технічною системою
ОІ Баліна, ЮП Буценко, ВА Лабжинський
Управління розвитком складних систем 16, 2013
32013
Розробка мультиагентної системи обробки даних для забезпечення екологічного моніторингу
ВА Лабжинський
Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць, 353-363, 2013
2*2013
Мультиагентна технологія синтезу розподілених ієрархічних систем обробки даних (на прикладі сод екологічного моніторингу)
ВА Лабжинський
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за …, 2011
22011
Синтез оптимальної структури інформаційно-аналітичної системи в умовах невизначеності
ЮП Зайченко, ВА Лабжинський
Вісник ЧДТУ, 10-14, 2009
12009
КЛАСИФІКАЦІЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ'ЄКТІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИНИ ОПОРНИХ ВЕКТОРІВ
В Лабжинський
Наука і техніка сьогодні, 2023
2023
МАШИННИЙ АНАЛІЗ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
Ю БУЦЕНКО, В ЛАБЖИНСЬКИЙ
Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber …, 2022
2022
Ідентифікація типу аварії на об'єктах критичної інфраструктури за допомогою прихованих моделей Маркова
ВА Лабжинський
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 25-29, 2021
2021
Нейромережеві методи діагностування стану об’єктів енергетики
ВА Лабжинський
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки 31 (2, ч. 1 …, 2020
2020
Моніторинг стану техногенно небезпечних об’єктів за допомогою ймовірнісних та нечітких методів
ЮП Буценко, ВА Лабжинський
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Обчислювальний …, 2019
2019
Математичні методи розпізнавання надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності
ВА Лабжинський
Науковий вісник НЛТУ України 29 (1), 121-125, 2019
2019
Дуальна стратегія аналізу ймовірних загроз для об’єктів критичної інфраструктури
ЮП Буценко, ВА Лабжинський
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУМІЖНИХ НАУКАХ, 46, 2019
2019
Нейромережеві алгоритми розпізнавання та класифікації надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури
ЮП Буценко, ВА Лабжинський
Матеріали 20-ї Міжнародної науково-технічної конференції “SAIT 2018”, 124, 2018
2018
Прогнозування стану складних технічних систем за допомогою нейронних мереж глибинного навчання
ВА Лабжинський
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 98-103, 2018
2018
Базові підходи та особливості використання хмарних, туманних і росистих обчислень
ВА Лабжинський
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 82-91, 2017
2017
Сучасні механізми побудови хмарних технологій як пріоритетний напрямок вдосконалення розподілених систем обробки даних
ВА Лабжинський
Телекомунікаційні та інформаційні технології, 97-103, 2017
2017
Оптимізація розподіленої системи моніторингу технологічних об’єктів
ЮП Буценко, ВА Лабжинський
Матеріали ХVIII Міжнародної наукової конференції ім. акад. Михайла Кравчука …, 2017
2017
Модифікована процедура мажоритарного голосування для діагностування техногенно небезпечних систем
ЮП Буценко, ВА Лабжинський
Матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції “SAIT 2017”, 48, 2017
2017
Математична модель мажоритарного голосування для діагностування техногенно небезпечних систем
ЮП Буценко, ВА Лабжинський
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Математика в …, 2017
2017
Сучасні операційні системи
ВА Лабжинський
Електронні текстові дані (1 файл: 298 Кбайт).–Київ: НТУУ «КПІ», 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20