Follow
Зоя Селюніна
Зоя Селюніна
старший науковий співробітник, Чорноморський біосферний заповідник
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Многолетний мониторинг динамики численности мышевидных грызунов в регионе Черноморского биосферного заповедника.
ЗВ Селюнина
Вестник зоологии, 23-30, 2003
222003
Рукокрылые Черноморского биосферного заповедника
ЗВ Селюнина
Європейська нiч кажанiв '98 в Українi. Працi Терiологiчної Школи., 80-84, 1998
151998
Млекопитающие. Позвоночные животные Черноморского биосферного заповедника (аннотированные списки видов)
ЗВ Селюнина
Вестник зоологии 1, 39-43, 1996
151996
Зміни природних комплексів Північного Причорномор’я під впливом природних та антропогенних гідрологічних чинників
З Селюніна, О Уманець
Фауна в антропогенному середовищі. Праці теріологічної Школи, 48-51, 2006
122006
Природный комплекс Казачелагерской арены Нижнеднепровских песков и проблемы его сохранения. Сообщение 1. Общая характеристика Казачьелагерской арены
Т Котенко, О Уманец, З Селюнина
Заповiдна справа в Українi 5 (1), 61-72, 1999
111999
Ссавці регіону Чорно-морського біосферного заповідника, що занесені до Червоної книги України (станом на 2004 рік)
ЗВ Селюніна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія., 86-88, 2005
102005
Тушканчиковые грызуны Украины
ЗВ Селюнина
Дисс. на соиск.... канд. биол. наук, 1993
101993
Действие пирогенного фактора на фауну наземных позвоночных животных в регионе Черноморского биосферного заповедника
ЗВ Селюнина
Природничий альма-нах. Серія Біологічні науки., 242-246, 2009
92009
Организация экологического мониторинга фаунистических комплексов в Черноморском биосферном заповеднике
ЗВ Селюнина
Природничий альманах. Бiологiчнi науки., 93-100, 2000
92000
Результаты мониторинга териофауны Черноморского биосферного заповедника в 2000 – 2012 гг.
ЗВ Селюнина
Природничий альманах Хер-сон: ООО ХГТ, -2013. – С. 147-167, 147-167, 2013
82013
Влияние интенсивного природопользования на состояние популяций тушканчиков на юге Украины
ЗВ Селюнина
Раритетна теріофауна та її охорона. Праці Теріо-логічної Школи., 239-242, 2008
8*2008
Видовое разнообразие, распределение по участкам, динамика численности млекопитающих Черноморского заповедника
ЗВ Селюнина
Видовое разнообразие млекопитающих в неко-торых экосистемах Украины, 34-51, 1992
81992
Тушканчиковые грызуны (Dipodidea) региона Черноморского заповедника
ЗВ Селюнина
Заповiдна справа в Україне 1, 23-28, 1995
71995
Сучасний стан герпетофауни Чорноморського біосферного заповідника (1998-2003)
Селюніна
Сучасні проблеми зоологічної науки. На-ук. читання, присвяч. 170-річчю каф…, 2004
5*2004
Сезонные изменения роющей активности песчаного слепыша
ЗВ Селюнина
Конф., присвяч. 80-літтю Канівського заповідника. "Роль природно-заповідних…, 2003
52003
Школа теріологів-1996:Аналіз фауністичних угруповань
I Загороднюк, I Зеніна, О Федорченко, З Селюніна, О Киселюк, ...
Вестник зоологии, 1997
51997
Степная гадюка Vipera r. renardi (Christoph, 1861) остова Орлов (Тендровский залив)
Т Котенко, Зиненко, З Селюнина, С Гаврилюк
Природничий альманах, 39-50, 2013
42013
Динамика видового разнообразия млекопитающих региона Черноморского заповедника
ЗВ Селюнина
Междунар. науч.-практ. конф. "Биоразнообразие и устойчивое развитие", 240-243, 2012
42012
Результаты мониторинга герпетофауны в Черноморском биосферном заповеднике в 2006-2010 годах
ЗВ Селюнина
Природничий альманах. Серія: біологічні науки, 138-144, 2011
42011
Сучасна чисельність сліпака піщаного Spalax arenarius Reshetnik
ЗВ Селюніна
Знахідки тварин Червоної книги України., 338-340, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20