Follow
Тетяна Григорівна Геращенко/Tetiana Hryhorivna Herashchenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософсько-методологічний аналіз сучасної парадигми інформації
ТГ Геращенко
–Суми, 2003.–163 с, 2003
92003
Застосування проєктного методу в діяльності майбутніх правоохоронців
ТГ Геращенко
Харківський національний університет внутрішніх справ : 20 років у статусі …, 2021
2021
Інтеркультурна комунікація в освітньому просторі
ТГ Геращенко
Директор школи, ліцею, гімназії 2 (№ 2), 214 - 222, 2020
2020
Синтез права і влади: філософсько-правовий аспект
ТГ Геращенко
Літня наукова дискусія-2019: Матер. ХХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф …, 2019
2019
Зближення національних правових систем як спратегія демократичного розвитку в умовах глобалізації
ТГ Геращенко
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2019
2019
Субстракційне обстеження демокретії в умовах глобалізації
ТГ Геращенко
Актальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2018
2018
Особливості надання психологічної допомоги у кризовому місті Дордмунд (Німеччина)
ТГ Геращенко
Особливості у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: Матер. ІV Міжнар …, 2018
2018
Формування наукової раціональності у студентів-юристів
ТГ Геращенко
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.), 86-87, 2017
2017
Особливості правовової ментальності в умовах поліетнічного соціуму
ТГ Геращенко
Актуальні проблеми правовоїнауки і державотворення в Україні в котексті …, 2017
2017
Правоцентризм як методологічний імператив сучасної освіти
ГТ Григорівна
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2017
2017
Правопорядок як соціально-юридичний феномен
ТГ Геращенко
Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської …, 2017
2017
Волелюбні прагнення І.Я.Франка як ознака української ментальності
ГТ Григорівна
Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження …, 2016
2016
Справедливість у контексті правової антропології
ТГ Геращенко
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
2015
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ТГ Геращенко
Редакційна колегія, 186, 2009
2009
СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЗЛОЧИННОСТІ
ТГ Геращенко
ББК 87.6 Ф 56 Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного …, 2008
2008
Шляхи запровадження кредитно–модульної технології навчання (з досвіду роботи)
ТГ Геращенко
Видавництво СумДУ, 2006
2006
Информация как атрибутивное свойство самоорганизующихся систем
ТГ Геращенко
Філософські науки:[зб. наук. пр.].–Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПІ …, 1999
1999
Особливості надання психологічної допомоги у кризовому центрі міста Дордмунд (Німеччина)
ТГ Геращенко
Осособливості у кризових умовах та критичних ситуаіях життя: матер. ІVМіжнар …, 0
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИННОСТІ
ТГ Геращенко
РОЛЬ РЕЛИГИИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТГ Геращенко, С филиала ХНУВД
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20