Gladun Oleksandr
Gladun Oleksandr
Інститут домографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
Verified email at voliacable.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Вимірювання якості життя в Україні:
ЕМ Лібанова, ЛС Лісогор, ОМ Гладун, ЛГ Ткаченко, НВ Ковтун, ...
.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, Програма …, 2013
34*2013
Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку
ОВ Макарова, ОМ Гладун
НДІ статистичних досліджень, 2012
252012
Demographic Trends in Ukraine: Past, Present, and Future
A Romaniuk, O Gladun
Population and Development Review 41 (2), 315–337, 2015
212015
Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика
ОМ Гладун
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
182008
ДОМОХОЗЯЙСТВА: ФУНКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АН Гладун
Демографія та соціальна економіка, 88-96, 2005
18*2005
Vymiriuvannia yakosti zhyttia v Ukraini-Measuring the quality of life in Ukraine
EM Libanova, OM Gladun, LS Lisogor
Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni MV Ptukhy NAN Ukrainy, 2013
16*2013
Rehionalnyi indeks liudskoho rozvytku: prychyny ta napriamy vdoskonalennia metodyky rozrakhunku [Regional index of human development: reasons and directions of perfection of …
OV Makarova, OM Hladun
Ukrainian statistics, 10-15, 2012
162012
Домогосподарство як елемент економічної сиcтеми
О Гладун
162003
Vymiryuvannya yakosti zhyttya v Ukrayini: analitychna dopovid.[Measuring the quality of life in Ukraine: an analytical report]
EM Libanova, OM Hladun, LS Lisohor
Kyiv: In-t demohrafii ta sots. doslidzhen imeni MV Ptukhy NAN Ukrainy, 2013
112013
Нариси з демографічної історії України ХХ століття
ОМ Гладун
НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, 2018
10*2018
Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект
ОМ Гладун
Статистика України, 4-12, 2007
102007
Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь)
ЕМ Лібанова, ВП Горбулін, СІ Пирожков
НАН України, 2015
82015
Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій”
ОМ Гладун, ВГ Саріогло
Статистика України, 4-11, 2003
82003
Narysy z demohrafichnoi istorii Ukrainy XX stolittia [Essays on the Demographic History of Ukraine of the Twentieth Century]
OM Hladun
Kyiv, 2018
62018
Vymiriuvannia yakosti zhyttia v Ukraini
E Libanova, O Hladun, L Lisohor
Analitychna dopovid. Kyiv, Ukraine, 2013
62013
Otsinky hypotetychnykh vtrat naselennia Ukrainy za period 1897–2012
OM Gladun
Estimates of hypothetical population losses in Ukraine for the period 2012 …, 1897
61897
Демографічні тенденції в Україні: вчора, сьогодні, завтра
АІ Романюк, ОМ Гладун
Демографія та соціальна економіка, С. 21–42., 2015
5*2015
Vplyv holodu u XX stolitti na chyselnist naselennia Ukrainy
OM Gladun
Impact of the twentieth-century century famine on the size of population of …, 2013
52013
Measuring the quality of life in Ukraine
EM Libanova, OM Gladun, LS Lisogor
Analytical Report,—Кyiv, 2013
52013
Проблеми методології статистичного забезпечення аналізу демографічної ситуації в Україні та її регіонах
ОМ Гладун
Проблеми статистики: зб. наук. праць НТК статистичних досліджень.–К.: ІВЦ …, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20