Крістіна Карпова
Крістіна Карпова
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Підтверджена електронна адреса в iapm.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вищий навчальний заклад приватної форми власності як об’єкт економічної безпеки та суб’єкт освітньої господарської діяльності
КВ Карпова
Ефективна економіка, 2013
112013
Функціональні складові економічної безпеки вищого навчального закладу: критерії та індикатори
КВ Карпова
Європейські перспективи, 2013
102013
Концептуальні підходи до визначення методологічної функції законодавчого забезпечення національної безпеки України
КВК Т. І. Блистів, В. Т. Колесник, П. Я. Пригунов
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 13-26, 2015
82015
Корупція у сфері державного управління як загроза національній безпеці України (політичний аспект)
ТІ Блистів, ВТ Колесник, ПЯ Пригунов, К К.В
Наукові праці МАУП, 11-24, 2014
72014
Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 82-89, 2017
62017
Модель забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів приватної форми власності
КВ Карпова
X Международной научно-практической конференции «Наука и образование, 98-103, 2014
62014
Поняття «економічна безпека» та її складові
Карпова
Вчені записки Університету «КРОК», 109-115, 2011
5*2011
Охоронна діяльність як специфічний інструмент фізичного захисту активів у системі економічної безпеки вітчизняних підприємств
ПЯ Пригунов, ВІ Франчук, К К.В
Науковий вісник Львівського державного унівреситету внутрішніх справ, 2012
32012
Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
22017
Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 54-60, 2017
22017
Організація системи економічної безпеки вищих навчальних закладів приватної форми власності
Карпова
Харківський національний університет міського господарства імені О.М …, 2014
2*2014
Сучасні підходи до підготовки професіоналів за спеціальністю 8.18010014
К Пригунов, Литвиненко
Ефективна економіка, 2013
22013
Характеристика та класифікація спеціальних методів, які використовуються фахівцями з безпеки при забезпеченні економічної безпеки підприємств
ПЯ Пригунов, ЛВ Гнилицька, КВ Карпова
Формування ринкових відносин в Україні, 2012
22012
Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи
ІП Мігус, КВ Карпова, ЯС Коваль
Інвестиції: практика та досвід, 80-87, 2017
12017
Аналіз загроз економічній безпеці будівельних підприємств
КВ Карпова
Будівельне виробництво, 2015
12015
Концептуальні підходи до формування сучасного нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів безпеки суб’єктів господарської діяльності
АО Янчук, КВ Карпова, ПЯ Пригунов
Наукові праці МАУП, 67-77, 2016
2016
Концептуальні підходи до формування сучасного нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів безпеки суб’єктів господарювання
КВ Карпова, АО Янчук, ПЯ Пригунов
Наукові праці МАУП, 61-71, 2016
2016
ОЦІНКА ВПлиВУ ОсНОВНиХ ФАКтОРІВ НА ЕКОНОМІчНУ БЕзПЕКУ МАШиНОБУДІВНиХ ПІДПРиЄМстВ У ПРОЦЕсІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАлІтичНОГО зАБЕзПЕчЕННЯ
ДМ Квашук, ПЯ Пригунов, КВ Карпова
2015
Оцінка впливу основних факторів на економічну безпеку машинобудівних підприємств у поцесі інформаційно-аналітичного забезпечення
КВ Карпова, ДМ Квашук, ПЯ Пригунов
Наукові праці МАУП, 82-86, 2015
2015
Оцінка впливу основних факторів на розвиток машинобудування в Україні
КВ Карпова, ДМ Квашук
Наукові праці МАУП, 69-81, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20