Олександр Мордовцев (0000-0003-1653-5440)
Олександр Мордовцев (0000-0003-1653-5440)
Харківський національний університет будівництва та архітектури, кафедра менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія територіального індикативного планування
ОС Мордовцев
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 223-226, 2013
62013
Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості адміністративного району
ОА Андренко, ОС Мордовцев
Вісник національного технічного університету «ХПІ», 3-8, 2011
62011
Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределённости
ЕА Андренко, АС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 2017
52017
Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону
ОС Мордовцев
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 201-206, 2013
52013
Комплексная оценка состояния жилищных условий населения регионов Украины/ЕА Андренко, АС Мордовцев
АС Мордовцев
Комунальне господарство міст.–2012.–Вип 102, 46-55, 2012
42012
Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку
ІА Федоренко, ОС Мордовцев
Економіка та держава, 10-14, 2013
32013
Прогнозирование индикаторов цели в рамках регионального мониторинга социально-экономического развития
АС Мордовцев
Таврический национальный университет им. ВИ Вернадского, 2013
32013
Механізм формування облікової політики банків
ОА Андренко, ОС Мордовцев
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 57-62, 2017
22017
Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин
ІА Федоренко, ОС Мордовцев, В Мясников
Проблемы экономики, 2017
22017
Комплексная оценка жилищных условий населения регионов Украины
ЕА Андренко, АС Мордовцев
Харківський національний університет міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2012
22012
Методичні основи взаємозв'язку стратегічного та бюджетного фінансового планування на підприємстві
ОС Мордовцев, АВ Замула
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Основи формування індикативного плану адміністративного району
ОС Мордовцев
Ефективна економіка, 2014
12014
Роль мониторинга в территориальном индикативном планировании социально-экономического развития
АС Мордовцев
" Герда", 2013
12013
Прогноз динамики задолженности населения жилищно-коммунальным предприятиям регионов Украины
ИА Федоренко, АС Мордовцев
НТУ" ХПИ", 2013
12013
Мордовцев ОС, Мордовцева АП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
ОС Мордовцев, АП Мордовцева
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦіНКА ФіНАНСОВОГО СТАНУ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТі КОМУНАЛЬНИХ ПіДПРИєМСТВ УКРАїНИ
ОА Андренко, ОС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 2020
2020
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНі ЗАСАДИ іДЕНТИФіКАЦії ТА ВЗАєМОЗВ’ЯЗКУ ВПЛИВУ ДЕСТАБіЛіЗУЮЧИХ ФАКТОРіВ НА ЕКОНОМіЧНУ БЕЗПЕКУ ПРОМИСЛОВОГО ПіДПРИєМСТВА
НЕ Аванесова, ОС Мордовцев, ЮІ Сергієнко
Бизнес Информ, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ
Н Аванесова, О Мордовцев, Т Колодяжна
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
О Мордовцев, С Дмитро
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
2020
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
О Мордовцев, Т Левчук
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20