А.А.Сбруєва, А.А.Сбруева (A.Sbruieva) https://orcid.org/ 0000-0002-1910-0138  Researcher ID AAA-6573
А.А.Сбруєва, А.А.Сбруева (A.Sbruieva) https://orcid.org/ 0000-0002-1910-0138 Researcher ID AAA-6573
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Verified email at sspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ–початок ХХІ ст.):[монографія]
АА Сбруєва
Суми: ВАТ “Сумська обласна друкарня”. Видавництво “Козацький вал”, 2004 …, 2004
2432004
Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13 …
АА Сбруєва
К.: Ін-т педагогіки АПН України, 2005
2422005
Порівняльна педагогіка: навч. посіб.
АА Сбруєва
Суми: СДПУ, 300, 1999
2101999
Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навчальний посібник, вид. 2-е, доповн. та переробл.
АА Сбруєва, МЮ Рисіна, НГ Осьмук
Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015
87*2015
Порівняльна педагогіка : Навч. посіб. - 3-е вид., стер.
АА Сбруева
Суми: Університетська книга, 300 с., 2013
63*2013
Глобальні та регіональні тенденції розвитку вищої освіти в умовах побудови суспільства знань
АА Сбруєва
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
632008
Porivnialna pedahohika [Comparative pedagogy]
AA Sbruieva
Sumy: Redaktsiino-vydavnychyi viddil SDPU.[in, 1999
62*1999
Болонський процес: пошуки шляхів підвищення конкурентноздатності європейської вищої освіти
АА Сбруєва
Шлях освіти, С.18−21, 2002
422002
Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу
А Сбруєва
Вища освіта України 3, 89-95, 2013
262013
Тенденції розвитку європейського простору педагогічної освіти в умовах побудови суспільства знань
АА Сбруєва
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 38-42, 2008
262008
Інтернаціоналізація вищої освіти: сутність поняття та системні зміни парадигми
АА Сбруєва
Педагогічні науки, С.157-167, 2001
202001
Лісабонська стратегія розвитку єдиного європейського простору неперервної освіти
АА Сбруєва
Шлях освіти, 14-18, 2007
182007
Сутність ринкової ідеології освітніх реформ розвинутих країн
АА Сбруєва
Шлях освіти, С.15−21., 2003
18*2003
Соціально-педагогічна підготовка вчителя
АВ Іванченко, АА Сбруєва
Житомир: ЖДПУ, 2000
182000
Porivnialna pedahohika
AA Sbruieva
Vziato z http://www. studfiles. m/preview/2040660, 1999
18*1999
Суспільство знань
А Сбруєва
Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень …, 2008
16*2008
Тенденції трансформації місії університету: порівняльно-педагогічний аналіз
АА Сбруєва
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 448-461, 2015
12*2015
Досягнення, проблеми та перспективи англійської освітньої реформи кінця ХХ – початку ХХІ ст.
АА Сбруєва
Рідна школа, С.73−78., 2003
102003
Освіта в умовах глобалізації
АА Сбруєва
Шлях освіти 2, 22-25, 2001
102001
Університет світового класу: характеристики, механізми визначення статусу, умови створення
АА Сбруєва
Порівняльно-педагогічні студії, 45-56, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20