Follow
Бабяк Наталія Дмитрівна
Бабяк Наталія Дмитрівна
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий менеджмент: підручник
АМ Поддєрьогін, НД Бабяк
327*2017
Амортизаційна політика підприємства на сучасному етапі реформування економіки України
НД Бабяк
Теорія і практика перебудови економіки, 61-64, 2001
332001
Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємств
Н Бабяк
К.:КНЕУ, 2004
20*2004
CVP-АНАЛІЗ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХОДИ
Н Бабяк, К Іванюк
Бізнес-Інформ, С. 272-276, 2015
162015
Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства
Н Бабяк
Фінанси України, 95-111, 2014
142014
Амортизаційні відрахування як фінансове джерело відтворення основних засобів підприємств
НД Бабяк
Вид-во СумДУ, 2005
132005
Фінанси підприємств: Практикум.
МД Білик, НД Бабяк, ОБ Соколова
112008
Фiнансовий контролiнг
ОО Терещенко, НД Бабяк
82013
Бабяк Наталія Дмитрівна, Жолнерчик Ганна Юріївна, Вакуленко ЄВ, Невмержицький ЯІ Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб./Київський…
ВЗ Потій
К.: КНЕУ, 2005
7*2005
Збалансована система показників в оцінці ефективності управління витратами молокопереробного підприємства
Н Бабяк, А Паскалова
Інноваційна економіка, с. 87-92, 2015
62015
Перспективні напрями фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні
НД Бабяк, ЄО Нагорний
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 158-162, 2017
42017
Антикорупційний комплаєнс: основні засади і перспективи впровадження у вітчизняний корпоративний сектор
Н Бабяк, І Білоцька, Ю Старушик
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 3-10, 2015
42015
Фінансовий контролінг у транснаціональних корпораціях і холдингах
Н Бабяк, Н Буратчук
Фінанси України, 2012
42012
Система директ-костингу як інструмент оперативного контролінгу витрат
Н Бабяк
Формування ринкової економіки, 71-83, 2008
3*2008
Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства
Н Бабяк
Вісник ХмНУ 2 (1), 210-214, 2006
32006
СУБКУЛЬТУРА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИТРАТИ НА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
НД Бабяк, ОО Терещенко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 1 (32), 2020
2*2020
Контролінг робочого капіталу в забезпеченні ліквідності та рентабельності підприємства
НД Бабяк, НД Бабяк
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2017
22017
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Н Бабяк, Ю Ткачук
III Международный конгресс по контроллингу, 3-16, 2013
22013
Эффективность системы мотивации персонала службы продаж торговой компании
Н Бабяк
Контроллинг: технологии управления, 36-45, 2008
22008
CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва як інструмент операційного контролінгу
НД Бабяк, НЮ Крутоус
Вісник аграрних наук Причорномор'я, 11-19, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20