Татьяна Игоревна Салашенко
Татьяна Игоревна Салашенко
Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія підвищення енергоефективності промисловості регіону: теоретико-методичні аспекти формування: монографія
МВ Афанасьєв, ТІ Салашенко
Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
132014
Оцінка енергоефективності з позиції концепції стійкого розвитку
МВ Афанасьєв, ТІ Салашенко
Економіка і менеджмент: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених …, 2010
72010
Перспективы укрепления энергетической безопасности Украины путем развития нетрадиционной газодобычи
БЛМ Кизим Н. А., Салашенко Т. И.
Проблемы экономики, 34-43, 2016
42016
Аналітичні аспекти оцінки енергетичної залежності в нафтодефіцитних країнах
ВВ Шпілевський, ЮА Сапронов, ТІ Салашенко
Проблеми економіки, 14-21, 2013
42013
Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичної складової економічної безпеки національного господарства
А Мерхо, Т Салашенко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
42013
Стратегічна карта як інструмент операціоналізації стратегії енергоефективності промисловості регіону
ТІ Салашенко, ТИ Салашенко
ХНЕУ, 2012
42012
Особливості оцінки енергоефективності регіонів з позиції забезпечення їх сталого розвитку
ТІ Салашенко
Ефективна економіка, 2012
32012
Конкурентоспособность продуктового портфеля: теория и практика управления
ГА Селезнева, ТИ Салашенко, ОВ Чилибьева
Донецький національний технічний університет, 2007
32007
Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями
БЛМ Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І.
Бизнес Информ, 79-89, 2016
22016
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІЦНЕННЯ ПАЛИВНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЛОВ Кизим Микола Олександрович, Хаустова Вікторія Євгенівна, Салашенко ...
Проблеми економіки., С.79-88, 2017
1*2017
Енергоефективність як властивість економічних систем: міжнародний досвід оцінки
ТІ Салашенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Національні особливості реорганізації енергетичних ринків України у контексті реалізації її міжнародних зобов’язань
ТІ Салашенко
Тези доповідей, 477, 0
1
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ: ВИБІР ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЗА ВИДАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТІ Салашенко
Економічний форум.-ғ4.–2001.–Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf …, 0
1
Енергетика України та світу в умовах пандемії: наслідки та заходи боротьби
ТІ Салашенко
Економіка та держава, 137-142, 2020
2020
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЦІН ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ
ТІ Салашенко
Підприємництво та інновації, 9-17, 2019
2019
Теоретичне обґрунтування складників механізму лібералізації оптового ринку електроенергії
ТІ Салашенко
Проблеми системного підходу в економіці, 51-60, 2018
2018
ОцІНкА вплИву вИМОг МІЖНАРОДНИх ЗОБОв’яЗАНь НА ТАРИфНу пОлІТИку в ЕНЕРгЕТИчНІй СфЕРІ укРАїНИ
МО Кизим, ТІ Салашенко, ГМ Кизим
Бизнес Информ, 2018
2018
Energy security of the national economy based on a systems approach
ВЄ Хаустова, ТІ Салашенко, ОВ Лелюк
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
VE Khaustova, TI Salashenko, OV Lelyuk
Науковий вісник Полісся 1 (2 (14)), 79-92, 2018
2018
Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні
TІ Салашенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20