Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Verified email at univ.kiev.ua
TitleCited byYear
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
196*2006
Страхування: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
1542008
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
932005
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
732009
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
57*2000
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
52*2008
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч.
АО Старостіна
К.: Знання, 2009
502009
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Simulation of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv, VD «INZhEK» Publ, 2006
422006
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling the economic secu-rity: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Chernyak
Kharkiv: INZHEK [in Ukrainian], 2006
37*2006
Техніка вибіркових досліджень
ОІ Черняк
К.: МІВВЦ, 2001
33*2001
Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of social and economic forecasting]
VM Heiets, TS Klebanova, OI Cherniak, VV Ivanov, NA Dubrovina, ...
Kharkiv: INZhEK 396, 2005
322005
Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник
О Черняк, О Обушна, А Ставицький
К, 2001
31*2001
Modeling of economic security: state, region, enterprise
V Heyets, M Kizim, T Klebanova, O Cherniak
Kharkiv: KhNUE, 240, 2006
29*2006
Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way?
G Kharlamova, S Nate, O Chernyak
Journal of International Studies 9 (1), 88-115, 2016
262016
Економетрика: підручник
ОІ Черняк
За ред. ОІ Черняка.–Київ: Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет, 2010
24*2010
Credit risk modeling using bayesian networks
T Pavlenko, O Chernyak
International Journal of Intelligent Systems 25 (4), 326-344, 2010
222010
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
212007
Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування: пiдручник
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
21*2005
Strakhuvannya: pidruchnyk
VD Bazylevych, KS Bazylevych, RV Pikus
Kyyiv: Znannya, 2008
19*2008
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
17*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20