Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
229*2006
Страхування: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
1752008
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv: VD «INZhEK, 2006
120*2006
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
102*2005
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
872009
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч.
АО Старостіна, НП Гончарова, ЄВ Крикавський
К.: Знання, 2009
642009
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
59*2008
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
58*2000
Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник
О Черняк, О Обушна, А Ставицький
К, 2001
39*2001
Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of social and economic forecasting]
VM Heiets, TS Klebanova, OI Cherniak, VV Ivanov, NA Dubrovina, ...
Kharkiv: INZhEK 396, 2005
382005
Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way?
G Kharlamova, S Nate, O Chernyak
Journal of International Studies 9 (1), 88-115, 2016
372016
Техніка вибіркових досліджень
ОІ Черняк
К.: МІВВЦ, 2001
34*2001
Modeling of the Economic Security: State, Region, Enterprise
MO Heyets, TS Kizim, OI Klebanova, OI Chernyak
monograph/ВМ Geets, MO Kizim, ТS Klebanova, OI Chernyak ta іn, 2006
31*2006
Моделирование экономической безопасности: государство, регион, предприятие: моногр
ВМ Геец, НА Кизим, ТС Клебанова, АИ Черняк
Х.: ИНЖЭК, 2006
28*2006
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
262007
Credit risk modeling using bayesian networks
T Pavlenko, O Chernyak
International Journal of Intelligent Systems 25 (4), 326-344, 2010
252010
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
24*2010
Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування: пiдручник та iн
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
23*2005
Економетрика: підручник
ОІ Черняк
За ред. ОІ Черняка.–Київ: Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет, 2010
22*2010
Strakhuvannya: pidruchnyk
VD Bazylevych, KS Bazylevych, RV Pikus
Kyyiv: Znannya, 2008
22*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20