Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
273*2006
Страхування: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
2532008
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv: VD «INZhEK, 2006
137*2006
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
130*2005
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
972009
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч
АО Старостіна, НП Гончарова, ЄВ Крикавський
К.: Знання, 2009
852009
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
74*2000
Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way?
G Kharlamova, S Nate, O Chernyak
Journal of International Studies 9 (1), 88-115, 2016
502016
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
452008
Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник
О Черняк, О Обушна, А Ставицький
К, 2001
42*2001
Modeling of economic security: state, region, enterprise
MO Heyets, TS Kizim, OI Klebanova, OI Chernyak
Kyiv: VD “INZHEK”.-240 p, 2006
37*2006
Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of social and economic forecasting]
VM Heiets, TS Klebanova, OI Cherniak, VV Ivanov, NA Dubrovina, ...
Kharkiv: INZhEK 396, 2005
372005
Техніка вибіркових досліджень
ОІ Черняк
К.: МІВВЦ, 2001
35*2001
Моделирование экономической безопасности: государство, регион, предприятие
ВМ Геец, НА Кизим, ТС Клебанова, АИ Черняк
Х.: ИНЖЭК, 2006
33*2006
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
29*2010
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
292007
Credit risk modeling using bayesian networks
T Pavlenko, O Chernyak
International Journal of Intelligent Systems 25 (4), 326-344, 2010
272010
Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування: пiдручник та iн
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
27*2005
Економетрика. Підручник
ОІ Черняк
За ред. ОІ Черняка.–Київ: Видавничо-поліграфічний центр" Київський …, 2010
24*2010
Strakhuvannya: pidruchnyk
VD Bazylevych, KS Bazylevych, RV Pikus
Kyyiv: Znannya, 2008
22*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20