Подписаться
Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Oleksandr Chernyak / Олександр Іванович Черняк
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Страхування: підручник
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
3012008
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
298*2006
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підруч
АО Старостіна
К.: Знання, 2009
2012009
Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]
VM Heiets, MO Kyzym, TS Klebanova, OI Cherniak
Kharkiv: VD «INZhEK, 2006
152*2006
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник
ВМ Геєць
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
1482005
Маркетинг
АО Старостіна, ОВ Зозульов
К.: Знання, 2009
892009
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
81*2000
Renewable energy and security for Ukraine: challenge or smart way?
G Kharlamova, S Nate, O Chernyak
Journal of International Studies 9 (1), 88-115, 2016
602016
Інтелектуальний аналіз даних
ОІ Черняк, ПВ Захарченко
Знання, 2010
512010
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
482008
Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of social and economic forecasting]
VM Heiets, TS Klebanova, OI Cherniak, VV Ivanov, NA Dubrovina, ...
Kharkiv: INZhEK 396, 2005
442005
Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник
О Черняк, О Обушна, А Ставицький
К, 2001
43*2001
Modeling of economic security: state, region, enterprise
V Heyets, TS Kizim, OI Klebanova, OI Chernyak
Kh. VD INZhEK, 2006
40*2006
Моделирование экономической безопасности: государство, регион, предприятие
ВМ Геец, НА Кизим, ТС Клебанова, АИ Черняк
Х.: ИНЖЭК, 2006
37*2006
Техніка вибіркових досліджень
ОІ Черняк
К.: МІВВЦ, 2001
37*2001
Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності/За ред. ВД Базилевича
Є Слуцький
К.: Знання, 2007
322007
Credit risk modeling using Bayesian networks
T Pavlenko, O Chernyak
International Journal of Intelligent Systems 25 (4), 326-344, 2010
312010
Економетрика. Підручник
ОІ Черняк
За ред. ОІ Черняка.–Київ: Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет, 2010
27*2010
Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібн.
ТС Клебанова, ОІ Черняк, МО Кизим, ОВ Раєвнєва
Харків: ВД «ІНЖЕК, 2010
26*2010
Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування: пiдручник та iн
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
24*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20