Follow
Yevhen Dzen / Дзень Є.О.
Yevhen Dzen / Дзень Є.О.
Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, Ukraine / Інститут біології тварин НААН
Verified email at inenbiol.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni [Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary]
IBR VV Vlizlo, RS Fedoruk
Spolom, Lviv (in Ukrainian), 2012
4432012
Laboratorni metody doslidzhen'u biologii', tvarynnyctvi ta veterynarnij medycyni: dovidnyk
IBR VV Vlizlo, RS Fedoruk
L'viv: Spolom (in Ukrainian), 2012
443*2012
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині
та ін. В В Влізло, Р С Федорук, І Б Ратич, ...., Є О Дзень
Львів, "СПОЛОМ", 2012
124*2012
Вплив органічних сполук мікроелементів у формі комплексного ліпосомального препарату на показники оксидативного стресу та антиоксидантного статусу кролиць
ОВ Штапенко, ІО Матюха, ЮІ Сливчук, ВЯ Сирватка, СВ Федорова, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
22014
Протекторний вплив феруму при корекції метаболічних порушень за дії важких металів (Pb, Cd, Cr (VI)
НІ Пахолків, БМ Куртяк, ЄО Дзень
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Трансформація ліпідів корму в організмі телят залежно від віку і при згодовуванні екструдованих концентрованих кормів
ЄО Дзень
ступеня канд. с.-г. наук: спец. 03.00. 04" Біохімія"/ЄО Дзень.–Львів, 2003.–16 с, 0
2
Вміст Купруму в ґрунтах, воді та рослинних кормах раціону ВРХ у різних біогеохімічних провінціях Західної України
ЄО Дзень, ІВ Лучка, НІ Талоха, ЮТ Салига
Біологія тварин, 93-100, 2012
12012
ВПЛИВ ЦИНКМЕТІОНІНУ НА СИМБІОТИЧНУ МІКРОФЛОРУ ВМІСТУ РУБЦЯ ЖУЙНИХ ТВАРИН IN VITRO
ЄО Дзень, ІВ Лучка, ІВ Панчук, ЮТ Салига
Біологія тварин 20 (3), 110-110, 2018
2018
АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА, ЛЕГЕНЯХ ТА ЕРИТРОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ АФЛАТОКСИНУ В1 ТА ПРЕПАРАТУ" ВІТАКОРМ-БСР-ФОРТЕ"
ІВ Строкун, ГЛ Антоняк, ЄО Дзень, МР Досвядчинська
Біологія тварин 20 (4), 138-138, 2018
2018
Вплив вермикуліту на життєдіяльність мікроорганізмів за дії афлатоксину В 1 в умовах in vitro
ІВ Лучка, ЄО Дзень, ІВ Панчук
Біологія тварин, 189-189, 2014
2014
Вплив органічної і неорганічної форми хрому на целюлозолітичну та амілолітичну активність мікроорганізмів рубця ВРХ
НІ Пахолків, ІВ Лучка, ЄО Дзень, БМ Куртяк, БО Чорнушкін
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 165-169, 2013
2013
Вміст Феруму та Купруму в тканинах різних органів щурів за інтоксикації хлорпірифосом
ЮТ Салига, ЄО Дзень, ІВ Лучка
Біологія тварин, 112-118, 2013
2013
Protective effect of iron the correction of metabolic disorders for the actions of heavy metals
НІ Пахолків, БМ Куртяк, ЄО Дзень
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
Вплив додавання до раціону хелатної сполуки хрому на концентрацію заліза у крові, вмісті рубця та шерсті телят
ЄО Дзень, ІВ Лучка, ГГ Денис, ЗІ Сав'Як, РМ Дудкевич
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Розщеплюваність кормів у рубці бугаїв за різної тривалості їх інкубації in situ та при введенні хелатної сполуки хрому у рубець
ЄО Дзень
Біологія тварин, 210-214, 2010
2010
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ВМІСТУ РУБЦЯ БУГАЇВ ПРИ ВВЕДЕННІ ХЕЛАТНОЇ СПОЛУКИ ХРОМУ У РУБЕЦЬ
ЄО Дзень
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВМІСТУ ХРОМУ У ҐРУНТІ, ВОДІ, РОСЛИННИХ КОРМАХ РАЦІОНУ ВРХ ЇХ КРОВІ І МОЛОЦІ У ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ
ЄО Дзень, ЮР Олійник, ОВ Слипанюк, ЮТ Салига
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МІДДЮ В РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
ЮР Олійник, ОВ Слипанюк, ЄО Дзень, ЛІ Сологуб
АКТИВНІСТЬ АМІНОТРАНСФЕРАЗ В КРОВІ ТЕЛЯТ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ЇМ ХЕЛАТНОЇ ФОРМИ ХРОМУ
ЄО Дзень, ІВ Лучка, ЮЯ Пасічна, РМ Дудкевич
ВПЛИВ ВВЕДЕННЯ ХЕЛАТНОЇ СПОЛУКИ ХРОМУ У РУБЕЦЬ БУГАЇВ ДВОРІЧНОГО ВІКУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ХРОМУ В ОКРЕМИХ БІОЛОГІЧНИХ СУБСТРАТАХ
ЄО Дзень, ЮТ Салига, ІВ Лучка, ГГ Денис
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20