Оксана Копилюк
Оксана Копилюк
Lviv University of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене lute.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антикризове управління підприємством: навч. посіб.
АМ Штангрет, ОІ Копилюк
К.: Знання 335, 2, 2007
2382007
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб
ОІ Копилюк, АМ Штангрет
К.: Центр навчальної літератури, 2005
722005
Фінанси: навч. посіб.
ЛП Стеців, ОІ Копилюк
К.: Знання 235, 2007
352007
Банківські операції
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
К.: Центр учбової літератури, 2012
292012
Статистика: Навчальний посібник
АМ Штангрет, ОІ Копилюк
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
192005
Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності
ВІ Пила, ОІ Копилюк
Формування ринкових відносин в Україні, 112, 2010
172010
Банківські операції. 2-ге вид. випр.. і доповн. Навч. посіб
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
К: Центр учбової літератури, 2012
122012
Антикризове управлiння пiдприємством: навч. посiб
АМ Штангрет, ОI Копилюк
122007
Антикризове управлiння пiдприємством: навч. посiбник
АМ Штангрет, ОI Копилюк
АМ Штангрет, ОI Копилюк–К.: Знання, 2007.–336 с, 2007
112007
Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки
ОА Колодій
ОА Колодій–Львів: Інститут регіональних досліджень, 2008.–20с, 2008
102008
Фінансовий менеджмент в банку: Навч.‐метод. посіб./Укоопспілка; Львівська комерційна академія
ОІ Копилюк, НС Кульчицька
Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005
72005
СУЧАСНі ПіДХОДИ ДО ОРГАНіЗАЦії СИСТЕМИ ФіНАНСОВО-ЕКОНОМіЧНОї БЕЗПЕКИ ПіДПРИєМСТВА
ОІ Копилюк, УЄ Гузар, СВ Гута
Бизнес Информ, 2019
62019
Регіональна політика розвитку банківської системи Україна: монографія
ОІ Копилюк
Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014
62014
Банкiвськi операцiї
ОI Копилюк, ОМ Музичка
62012
Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія
ОІ Копилюк
Львів: Видавництво «Ліга‑прес, 2010
62010
Стан банківської системи України в сучасних умовах господарювання
ОІ Копилюк, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 2012
52012
Соціально-економічний аналіз структури, завдань і функцій Національного банку України
ОІ Копилюк, АВ Колодійчук
Сталий розвиток економіки:[всеукр. наук.-вир. журнал], 13, 2012
42012
Теоретичні підходи до розкриття сутності банківських ресурсів
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
Формування ринкових відносин в Україні, 18-22, 2006
42006
Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу
ОІ Копилюк, ОМ Музичка, ЮВ Тимчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 62-66, 2016
32016
Цільові орієнтири регіональної політики банківської системи та інструментарій забезпечення її розвитку
ОІ Копилюк
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20