Follow
  (Aleksandrova Katerina)
(Aleksandrova Katerina)
(Zaporizhzhia State Medical University)
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Properties of haloimidazoles
EV Aleksandrova, AN Kravchenko, PM Kochergin
Chemistry of Heterocyclic Compounds 47 (3), 261-289, 2011
172011
Research of antioxidant properties of theophyllinyl-7-acetic acid derivatives
K Aleks, I Belenichev, S Levich, D Yurchenko, N Buchtiyarova
Oxidants and Antioxidants in Medical Science 3 (3), 187-194, 2014
152014
Investigation of the acute toxicity of new xanthine xenobiotics with noticeable antioxidant activity
D Vasylyev, B Priimenko, K Aleks, Y Mykhalchenko, B Gutyj, I Mazur, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (1), 315-318, 2021
142021
Methods for the synthesis of haloimidazoles
EV Aleksandrova, AN Kravchenko, PM Kochergin
Chemistry of heterocyclic compounds 46 (11), 1295-1317, 2011
142011
Research of energotropic properties of 3-benzylxanthine derivative-prospective neuroprotector
KV Aleksandrova, SV Levich, IF Belenichev, AS Shkoda
International Journal of Pharmacy 5 (1), 1-4, 2015
102015
Cerebroprotective activity of 3-benzylxanthine derivativecompound Ale-15, in conditions of bilateral common carotid arteries ligation (ischemic stroke).
SV Levich, KV Aleksandrova, IF Belenichev, AS Shkoda
102013
Cerebroprotective activity of 3-benzylxanthine derivativecompound Ale-15, in conditions of bilateral common carotid arteries ligation (ischemic stroke).
SV Levich, KV Aleksandrova, IF Belenichev, AS Shkoda
102013
Synthesis and some properties of 6-β-oxoalkyl (aralkyl, hetaralkyl, cycloalkyl) thiopurines
PM Kochergin, MY Gromov, EV Aleksandrova, SY Skachilova
Chemistry of Heterocyclic Compounds 29 (11), 1335-1339, 1993
101993
Synthesis of guanine from 3-methylxanthine
PM Kochergin, LV Persanova, EV Aleksandrova, LA Gutorov, ...
Chemistry of Heterocyclic Compounds 31 (3), 337-339, 1995
91995
Synthesis of 7‐Alkyl‐8‐mercaptoxanthines.
NI Romanenko, IV Fedulova, NI Ponomarenko, NI Gnatov, NA Klyuev, ...
ChemInform 20 (51), no-no, 1989
91989
New xanthine derivative B-YR-2 as antioxidant modulator of post-stroke damage of sensorimotor cortex neurons in rats
IF Belenichev, KV Aleksandrova, SF Nosach, SV Levich, DM Yurchenko, ...
India: Tamilnadu State, 2014
82014
Syntez, reaktsii ta fizyko-khimichni vlastyvosti pokhidnykh 8-tioksantynil-7-atsetatnykh kyslot [Synthesis, reaction and physic-chemical properties derivatives of 8
DM Yurchenko, KV Aleksandrova, M Romanenko, OB Makod
Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky 24 (3), 104-108, 2011
82011
Synthesis and physical-chemical properties of 3-benzyl-8-propylxanthinyl-7-acetic acid and its derivatives
EK Mikhalchenko, KV Aleksandrova, SV Levich, DM Sinchenko
, 14-19, 2017
72017
The Synthesis and Immunotropic Activity of a New Azathioprine Analog2-Amino-6-(1-ethyl-2-methyl-4-nitroimidazolyl-5-mercapto) purine
PM Kochergin, EV Aleksandrova, LS Tolvinskaya, IB Zhukova, ...
Pharmaceutical Chemistry Journal 34 (11), 579-581, 2000
72000
Synthesis, transformations, and physicochemical properties of 3-(4′-Methylphenyl)-8-methylxanthine derivatives
EV Aleksandrova, SV Levich, NI Romanenko, AS Shkoda
Chemistry of natural compounds 49 (6), 1105-1109, 2014
62014
Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti esteriv ksantynil-7-otstovoi kysloty [Synthesis and physic-chemical properties ester of xanthinyl-7-acetic acid]
KV Aleksandrova, DM Yurchenko, M Romanenko, Martyniuk
Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 7-10, 2010
62010
The Synthesis of 8, 9-Dihydro-7H-1, 3-thiazino [2, 3-i] purinea New Tricyclic System with a Common Nitrogen Atom
EV Aleksandrova, PM Kochergin, IE Valashek
Pharmaceutical Chemistry Journal 3 (35), 172-173, 2001
62001
Vyvchennia protymikrobnyh ta protyhrybkovykh vlastyvostei 7-zamishchenykh 3-benzyl-8-propilksantyniv [The study of antimicrobial and antifungal properties of 7substituted of 3
KV Aleksandrova, YK Mykhalchenko, SV Levich
Medychnyi forum 10 (10), 9-12, 2017
52017
Syntez, fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti pokhidnykh ksantynu. I. 1-benzyl-8-aminoteobrominy [Synthesis, physical-chemical and biological properties ofxanthine
DG Ivanchenko, MI Romanenko, KV Aleksandrova
Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky 1 (8), 36-39, 2012
52012
Patent Ukrainy 61715, (2011.01), 07D 473/00
DM Yurchenko, KV Aleksandrova, M Romanenko, BA Samura, V Taran
Amd 4-fenl-5-(3-metylksantynl-7) metyl-1, 2, 4-trazoll-3, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20