Віктор Мошинський
Title
Cited by
Cited by
Year
Вища освіта України і Болонський процес
СМ Гончаров, ВС Мошинський
Рівне: НУВГП 142, 2004
362004
Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель
ВС Мошинський
НУВГП, 2005
222005
Просторова екстраполяція у задачах відтворення даних моніторингу
ВС Мошинський, ЗК Сасюк
НУВГП, 2010
92010
Мошинський BC Принципи і типи сучасного моніторингу земельних ресурсів
ПГ Черняга
Проблеми моніторингу грунтів і сучасні технології відтворення їх родючості …, 0
8
Computer modeling of water cleaning in wetland taking into account of suffosion ang colmatation
V Moshynskyi, V Fylypchuk, N Ivanchuk, P Martyniuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-43, 2018
62018
Моніторинг та охорона земель: практикум
ВС Мошинський, ТВ Бухальська
Рівне: НУВГП, 2010
62010
Моніторинг і оцінка еколого-меліоративного стану осушуваних земель Рівненської області
ВС Мошинський
Рівне, 1995
51995
Моніторинг та охорона земель
ВС Мошинський, ТВ Бухальська, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна
НУВГП, 2019
32019
Управління земельними ресурсами
ВС Мошинський, ТВ Бухальська
НУВГП, 2010
32010
Нові обрії вищої освіти у контексті Болонського процесу
ВС Мошинський
Технології навчання: науково-методичний збірник.–Рівне: НУВГП, 13-18, 2004
32004
Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego
K Pulikowski, I Małecka, ZJ Małecki, V Moszinskij
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska, 2013
22013
Управління земельними ресурсами: практикум./[ВС Мошинський, ТВ Бухальська]
ВС Мошинський
Рівне: НУВГП, 2010
22010
Європейська системи накопичення і перезарахування кредитів: кредитно-модульна організація навчального процесу
СМ Гончаров, ВЄ Мошинський
Рівне: УДУВГП, 2004
22004
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузей знань 05 …
ТВ Кузнєцова, ІР Петрук, ВА Петрук
12020
ДО РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ РУХУ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ
ММ Хлапук, ВС Мошинський, ОВ Безусяк, ЛР Волк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
12019
КАДАСТР ІХТІОФАУНИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЮР Гроховська, ГП Воловик, СВ Кононцев, ВС Мошинський, ...
ТзОВ «Дока центр», 2012
12012
Стандарт вищої освіти України (Тимчасовий до прийняття офіційного стандарту МОН України): Cередня освіта (Історія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність …
ВС Мошинський, ЮП Олексін, ГВ Сталовєрова, СН Давидович, ...
НУВГП, 2020
2020
Стратегія інтернаціоналізації Національного університету водного господарства та природокористування на період до 2025 року
ВС Мошинський
НУВГП, 2020
2020
Тимчасовий стандарт вищої освіти НУВГП за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26" Цивільна безпека", спеціальність 263" Цивільна безпека"
ВС Мошинський
НУВГП, 2020
2020
ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та …
ВМ Корбутяк, АГ Ліщинський, ОА Лагоднюк, ВС Мошинський
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20