Віктор Мошинський
Title
Cited by
Cited by
Year
Вища освіта України і Болонський процес
СМ Гончаров, ВС Мошинський
Рівне: НУВГП 142, 2004
382004
Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель
ВС Мошинський
НУВГП, 2005
272005
Моніторинг та охорона земель: практикум
ВС Мошинський, ТВ Бухальська
Рівне: НУВГП, 2010
92010
Просторова екстраполяція у задачах відтворення даних моніторингу
ВС Мошинський, ЗК Сасюк
НУВГП, 2010
92010
Мошинський BC Принципи і типи сучасного моніторингу земельних ресурсів
ПГ Черняга
Проблеми моніторингу грунтів і сучасні технології відтворення їх родючості …, 0
8
Computer modeling of water cleaning in wetland taking into account of suffosion ang colmatation
V Moshynskyi, V Fylypchuk, N Ivanchuk, P Martyniuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-43, 2018
72018
Моніторинг і оцінка еколого-меліоративного стану осушуваних земель Рівненської області
ВС Мошинський
Рівне, 1995
71995
Методи управлiння продуктивнiстю та екологiчною стiйкiс-тю осушуваних земель
ВС Мошинський
52005
Управління земельними ресурсами: практикум./[ВС Мошинський, ТВ Бухальська]
ВС Мошинський
Рівне: НУВГП, 2010
32010
Управління земельними ресурсами
ВС Мошинський, ТВ Бухальська
НУВГП, 2010
32010
Нові обрії вищої освіти у контексті Болонського процесу
ВС Мошинський
Технології навчання: науково-методичний збірник.–Рівне: НУВГП, 13-18, 2004
32004
Моніторинг та охорона земель
ВС Мошинський, ТВ Бухальська, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна
НУВГП, 2019
22019
Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego
K Pulikowski, I Małecka, ZJ Małecki, V Moszinskij
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska, 2013
22013
КАДАСТР ІХТІОФАУНИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЮР Гроховська, ГП Воловик, СВ Кононцев, ВС Мошинський, ...
ТзОВ «Дока центр», 2012
22012
Європейська системи накопичення і перезарахування кредитів: кредитно-модульна організація навчального процесу
СМ Гончаров, ВЄ Мошинський
Рівне: УДУВГП, 2004
22004
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузей знань 05 …
ТВ Кузнєцова, ІР Петрук, ВА Петрук
12020
До розвитку теорії руху потоку в трубопроводах при турбулентному режимі
ММ Хлапук, ВС Мошинський, ОВ Безусяк, ЛР Волк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
12019
Положення про переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у Національному університеті …
ВС Мошинський
НУВГП, 2021
2021
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Управління земельними ресурсами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо …
ВС Мошинський, ТВ Бухальська, ЯА Стахів
2021
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Ландшафт на екологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за освіт ньо-професійною програмою «Екологія …
ВС Мошинський, ЖВ Наконечна
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20