Підписатись
V.Yevtushenko, Євтушенко В.А.
V.Yevtushenko, Євтушенко В.А.
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники
ВА Євтушенко
Вісник НТУ «ХПІ» 46, 2013
632013
Efficiency of Information Management and Analysis for Industrial Entrepreneurship
I Gontareva, V Babenko, V Yevtushenko, N Voloshko, Y Oliynyk
Journal of Information Technology Management 12 (3), 4-13, 2020
292020
Otsinka korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti: metody, obiekty, pokaznyky [Assessment of corporate social responsibility: methods, objects, indicators]
VA Yevtushenko
Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Tekhnichnyi prohres …, 2013
152013
Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни
В. А. Євтушенко, М. С. Рахман, Д. В. Мангушев
Проблеми економіки, С. 26-34, 2017
13*2017
Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy z krainamy YeS [Foreign economic activity of Ukraine with EU countries]
MS Rakhman, VA Yevtushenko, DS Rudas
Infrastruktura rynku–Market infrastructure, 39-44, 2020
122020
Дослідження та вдосконалення стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Євтушенко, В.А., Ляшевська, В.І., Чупринюк, Ю. В.
Бізнес Інформ 6, C. 23–29, 2020
112020
Формування soft skills фахівця в галузі маркетингу на основі компетентнісного підходу
Євтушенко, В.А., Мозгова, Г.В., Мозгова, А.Д.
Економіка та суспільство 22, https://economyandsociety.in.ua/index.ph, 2020
92020
Внутрішні та зовнішні інституційні форми корпоративної соціальної відповідальності
ВА Євтушенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва 2, 2013
92013
Doslidzhennia ta vdoskonalennia stratehichnoho planuvannia zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti pidpryiemstva
VA Yevtushenko, VI Liashevs' ka, YV Chupryniuk
Biznes Inform, 23-29, 2020
82020
Researching and improving the strategic planning of the foreign economic activity of enterprise
VA Yevtushenko, VI Liashevska, YV Chupryniuk
Business Inform 6 (509), 23-29, 2020
82020
Інноваційні методи відбору персоналу в сучасних умовах
В. А. Євтушенко, М. М. Кудінова, К.О. Лазарєва
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, С. 158-164, 2017
8*2017
Assessment of corporate social responsibility: methods, objects, indicators
VA Yevtushenko
available at: irbis-nbuv. gov. ua/cgi.../cgiirbis_64. exe, 2013
82013
Концепція просторового соціально-економічного розвитку регіонів в Україні
Євтушенко В. А. у співавт.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, С. 379-387, 2017
7*2017
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Проблемы экономической теории и практики в условиях рыночной трансформации, 1997
71997
Планування зовнішньоекономічної діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку
ВА Євтушенко, ВІ Ляшевська, ОС Копитцова
Бізнес Інформ, 38-43, 2021
62021
Strip Till в Україні. Досвід використання Strip Till в Україні на прикладі СТОВ" Дружба Нова"
В Євтушенко
The Ukrainian Farmer, 99-100, 2012
62012
Основні тенденції в розвитку сучасного менеджменту маркетингу
ІВ Семеняк, ВА Євтушенко
Вістник Національного технічного університету" ХПІ". Сер.: Технічний прогрес …, 2010
62010
Державне регулювання економіки:[навч. посіб. для студ. екон. спец.]
С Архієреєв, ОО Демьохіна, ВА Євтушенко, ДА Козуб, ТВ Рябова
X.: НТУ «ХПІ, 2004
62004
Методика діагностики соціальної відповідальності українських підприємств
VA Yevtushenko
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 49-69, 2021
52021
Formuvannia soft skills fakhivtsia v haluzi marketynhu na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu
H Mozgova, V Yevtushenko, A Mozgova
Ekonomika ta suspilstvo–Economy and Society 22, 2020
52020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20