Трокоз Віктор Олександрович; Viktor Trokoz; Trokoz V. O., Trokoz V. A.;Трокоз В. О.; Трокоз В. А.; V
Трокоз Віктор Олександрович; Viktor Trokoz; Trokoz V. O., Trokoz V. A.;Трокоз В. О.; Трокоз В. А.; V
Prof., Dr. Sci. in Agricult., PhD in Biol.; National University of Live and Environmental Sci. of
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Способ получения лечебного экстракта
ВА Трокоз, ТД Лотош, АБ Абрамова, ТБ Аретинская, ЛМ Гухман
Авторское свидетельство СССР, 1993
181993
REGULATION MECHANISMS OF CORTISOL LEVEL IN PIGS’ BLOOD SERUM UNDER STRESS
OV Danchuk, VI Karpovskyі, VO Trokoz, RV Postoі.
Fiziol Zh 63 (6), 60-65. https://doi.org/10.15407/fz63.06., 2017
162017
Биологически активные продукты из дубового шелкопряда: аспекты использования с лечебно-профилактической целью
ВА Трокоз, ТБ Аретинская, НВ Трокоз
ІІ Всероссийская конференция по вопросам онкологии и анестезиологии мелких …, 2006
152006
Методика визначення типiв вищої нервової дiяльностi свиней у виробничих умовах
ВI Карповський, ВО Трокоз, ДI Криворучко, АВ Трокоз, ...
Наук.-техн. бюл. Iн-ту бiологiї тварин та держ. н.-д. контрол. iн-ту …, 2012
112012
Вміст загального білка та альбумінів у крові корів з різним типом вищої нервової діяльності
ДІ Криворучко, ВІ Карповський, ВО Трокоз
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С …, 2006
112006
Metodyka vyznachennia typiv vyshchoi nervovoi diialnosti svynei u vyrobnychykh umovakh [Method of determination of types of higher nervous activity of pigs in production …
VI Karpovskyi, VO Trokoz, DI Kryvoruchko, AV Trokoz, VV Shesterynska, ...
tu biolohii tvaryn ta derzh. n.-d. kontrol. in-tu vetpreparativ ta korm …, 2012
102012
Фізіологія тварин: Підручник / / За ред. А.Й. Мазуркевича і В.І. Карповського
АЙ Мазуркевич, ВІ Карповський, МД Камбур, ВО Трокоз, та ін.
Вінниця: Нова книга, 2010, 2010
102010
Фізіологія тварин : підручник
АЙ Мазуркевич, ВІ Карповський, МД Камбур, ВО Трокоз, ВМ Бублик, ...
Вінниця: Нова книга, 2008
10*2008
Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження: автореферат дисертації д-ра с.-г. наук: 03.00.13
ВО Трокоз
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів …, 2013
92013
Fiziolohiia tvaryn
AI Mazurkevych, VI Karpovskyi, MD Kambur, VO Trokoz, LM Stepchenko, ...
Vinnytsia: Nova Knyha (in Ukrainian), 2012
82012
Умовно-рефлекторна діяльність і типологічні властивості нервової системи свиней під впливом зовнішнього подразника
ВО Трокоз
Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету, 196-206, 2004
82004
Влияние массажа молочной железы на многоплодие, молочность и условнорефлекторную деятельность у свиноматок: Автореф. дисс. … канд. биол. наук / спец. 03.00.13
ВА Трокоз
Львовский зооветеринарный институт, 1989
81989
The influence of the main cortical processes on the productivity of pigs during the period of technological stress
VI Karpovskyi, VO Trokoz, OV Danchuk, RV Postoi, VV Karpovskyi, ...
Ecology and animal world 2, 8-13, 2016
72016
Вплив кортико-вегетативних регуляторних механізмів на показники фагоцитозу та рівень циркулюючих імунних комплексів у свиней за умови дії технологічного подразника
ПВ Карповський, ВВ Карповський, ВМ Скрипкіна, АО Ландсман, ...
Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і …, 2015
72015
Експериментальне дослідження нового антинаркотичного методу лікування з використанням біологічно активних екстрактів
ЮП Лиманський, ЗА Тамарова, ТБ Аретинська, та ін.
Архів психіатрії: Науковий журнал, 129-134, 1998
71998
Физиологическое состояние и продуктивность бычков при включении в рацион экструдированной кормовой добавки
ВФ Радчиков, АН Кот, ВП Цай, ОФ Ганущенко, СЛ Шинкарева, ...
Актуальні питання технології продукції тваринництва: Зб. статей за результ …, 2017
62017
Стимуляцiя фiзiологiчних процесiв у органiзмi тварин бiологiчно активними речовинами рiзного походження: Дис.… д-ра с.-г. наук: 03.00. 13.-К., 2012.-435 с
ВО Трокоз
62013
Методика визначення типів вищої нервової діяльності свиней у виробничих умовах
ВІ Карповський, ВО Трокоз, ДІ Криворучко, АВ Трокоз, ...
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2012
6*2012
Молочна продуктивність корів різних типів вищої нервової діяльності після згодовування їм фосфатів магнію-цинку
ВІ Карповський, ДІ Криворучко, ВО Трокоз, ВМ Костенко, ВА Тіщенко, ...
V Міжнар. Конгрес спеціалістів ветеринарної медицини, 3-5 жовтня 2007 р., м …, 2007
6*2007
Біологічні аспекти виготовлення лікувально-профілактичних препаратів із відходів шовкосировини
ВО Трокоз
Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету, 26-29, 2001
62001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20