Андрій Дуб А.Р. Дуб Andrii Dub A. Dub
Андрій Дуб А.Р. Дуб Andrii Dub A. Dub
доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Доцільність та перспективи державного сприяння виготовлення екологічно чистої сільськогосподарської продукції в Україні
АР Дуб
Науковий вісник НЛТУ України 18 (9), 2008
122008
Вплив співпраці з Міжнародним валютним фондом на фінансову безпеку України
АР Дуб
Науковий вісник НЛТУ України 23 (14), 2013
72013
Інституційні передумови розвитку органічного агровиробництва в Україні: досвід зарубіжних країн
АР Дуб
Науковий вісник НЛТУ України 19 (2), 2009
72009
Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні
АР Дуб, МСБ Хлопецька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 87-92, 2016
62016
регіональний вимір: аналітична доповідь
Ц сталого розвитку для України
ДУ «Інститут регіональ, 2018
52018
Detsentralizatsiya v Ukrayini ta yiyi vplyv Na sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok terytoriy: metodychni pidkhody ta rezulʹtaty otsinyuvannya
IZ Storonyanska
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2018
52018
Decentralization in Ukraine and its Impact on the Socio-Economic Development of Territories: Methodological Approaches and Evaluation Results
IZ Storonyanska
IRD of NASU, Kyiv, Ukraine, 2018
22018
Трансформація адміністрування податку з доходів фізичних осіб: світовий досвід і можливості для України
АР Дуб
Фінанси України, 80-93, 2018
22018
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни
А Дуб, Г Баєтул
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2017
22017
Зарубіжний досвід та вітчизняні реалії справляння єдиного внеску на соціальне страхування
АР Дуб
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Становище та проблеми розвитку фермерства як пріоритетної форми сімейних аграрних господарств
АР Дуб
Науковий вісник НЛТУ України 17 (5), 2007
22007
Сімейні аграрні господарства України та напрями їх розвитку в ринковій економіці
АР Дуб
Вісн. Львів. ун-ту: Серія економічна.–2006, вип 36, 411-415, 0
2
Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах домогосподарств
АР Дуб
Актуальні проблеми економіки, 280-287, 2016
12016
Механізми фінансування смарт-спеціалізації (на прикладі структурних та інвестиційних фондів ЄС)
АР Дуб
Економіка та держава, 92-97, 2020
2020
Ідентифікація тіньової діяльності у сфері операцій з нерухомістю
ІЗ Сторонянська, АР Дуб
Problems of Economy, 2020
2020
ПОДАТКОВі НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТіВ ОБ’єДНАНИХ ТЕРИТОРіАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ДЖЕРЕЛО ФіНАНСУВАННЯ їХ РОЗВИТКУ
АР Дуб, ІМ Гринчишин
Бизнес Информ, 2019
2019
φІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОΓО РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ΓРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
AR Dub
Problemy Ekonomiky, 52-58, 2019
2019
Terytorial’nyi rozvytok i rehional’na polityka: Rehional’ni ekonomichni trendy ta determinanty rehional’noyi polityky [Territorial development and regional policy: Regional …
IZ Storonyanska
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2019
2019
Fiscal decentralization in Europe in the context of social protection development
I Storonyanska, A Dub, I Hrynchyshyn, I Horga
Економiчний часопис-XXI 175 (1-2), 24-28, 2019
2019
ФіНАНСОВі МЕХАНіЗМИ ДЕРЖАВНОї ПіДТРИМКИ СОЦіАЛЬНО-ЕКОНОМіЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’єДНАНИХ ТЕРИТОРіАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛіЗАЦії
АР Дуб
Проблемы экономики, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20