Подписаться
Lesia Bondar/ Леся Вікторівна Бондар ЛВ Бондар
Lesia Bondar/ Леся Вікторівна Бондар ЛВ Бондар
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів
ЛВ Бондар
Бондар Леся Вікторівна, 2011
452011
Закономірності та особливості процесу письмового перекладу текстів різних жанрів
ІС Полюк, ЛВ Бондар
URL: http://novyn. kpi. ua/2006–3/07_Polyuk. pdf, 0, 2006
112006
Teorija i praktyka formuvannia inshomovnoi profesijno oriientovanoi kompetentnosti v govorinni u studentiv nelinhvistychnyh spetsial'nostej [Theory and practice of formation of …
OB Bihych, LV Bondar, MM Voloshynova, LO Maksymenko, OM Ohuj, ...
Kyiv, Vyd. tsentr KNLU, 2013
102013
Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей
ОБ Бігич, ЛВ Бондар, ММ Волошинова, ЛО Максименко, ОМ Огуй, ...
Вид. центр КНЛУ, 2013
92013
Metodyka navchannia frantsuz'koho profesijno spriamovanoho monolohichnoho movlennia studentiv tekhnichnykh spetsial'nostej z urakhuvanniam ikh navchal'nykh styliv (Kandydats …
LV Bondar
Natsional'nyj tekhnichnyj universytet Ukrainy" Kyivs' kyj politekhnychnyj …, 2011
42011
Особливості перекладу текстів різних стилів. Французька мова.
ІС Полюк, ЛВ Бондар
Київ: НТУУ "КПІ", 2011
42011
Формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентів немовних вузів
ЛВ Бондар, ЛВ Бондарь
Політехніка, 2009
32009
Професійна іншомовна підготовка майбутніх інженерів до міжкультурної комунікації
ЛВ Бондар
Педагогічні науки. Проблеми підготовки спеціалістів. URL: http://www …, 0
3
Вплив факторів стильової поведінки студентів технічних спеціальностей на вибір стратегій навчання під час формування компетенції у монологічному мовленні
ЛВ Бондар
Педагогічна освіта: теорія і практика, 171-175, 2011
22011
Методична характеристика комплексу вправ для навчання французького професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей
ЛВ Бондар
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
22010
Шляхи реалізації гуманістичного підходу у процесі навчання французької мови професійного спрямування студентів технічних спеціальностей
ЛВ Бондар
Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний …, 0
2
Структурно-прагматичні особливості франкомовних конвенцій
ЛВ Бондар, МО Русланович
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія …, 2018
12018
Лінгводидактичні передумови навчання студентів-філологів письмового перекладу науково-технічних текстів
ЛВ Бондар
Педагогічні наукі: теорія, історія, інноваційні технології, 2016
12016
Оволодіння риторичними засобами виразності студентами фізико-технічних факультетів у процесі навчання франкомовної дискусії
ЛВ Бондар, ТІ Шумченко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 44-50, 2016
12016
Комплекс вправ для навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей
ЛВ Бондар
Вісник Київського національного лінгвістичного університету.–Серія …, 2011
12011
Модель навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів
ЛВ Бондар
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ _, 10, 2011
12011
Методичні рекомендації щодо організації навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей за допомогою навчальних стратегій
ЛВ Бондар
ВІСНИК, 73, 2011
12011
Age features of the functional state of the vestibular sensory system in the pupils of the middle classes with the visual impairments
ЛО Рядова, ВП Скляренко, ЛВ Бондар
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
LE DISCOURS MÉDICAL FRANҪAIS: LES ENJEUX DE LA TRADUCTION
L Bondar, T Shoumtchenko, O Rybtchouk
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
ФРАНКОМОВНА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ
LV Bondar, LV Shkolyar
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20