Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana Herasymenko Oksana
Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana Herasymenko Oksana
Verified email at kneu.ua
TitleCited byYear
Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВМ Петюх
К.: КНЕУ, 2000
1282000
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
98*2012
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
А Колот, О Грішнова, О Герасименко, Г Завіновська, І Петрова, ...
582009
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
38*2010
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
29*2009
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
others (2015)
AM Kolot, IF Hnybidenko, OO Herasymenko
Sotsial’notrudovi vidnosyny zaynyatosti: suchasni tendentsiyi, vyklyky …, 0
18
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-тудової сфери
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2015
172015
Socialna vidpovidalnist: navch. posib.[Social responsibility: study guide]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
152015
Hidna pratsia: imperatyvy, ukrains’ ki realii, mekhanizmy zabezpechennia: monohrafiia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, mechanisms of provision: monograph]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraina, 2017
132017
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
132015
others (2009)
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Ekonomika pratsi ta sotsial’no-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Social …, 0
13
Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності
О Герасименко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
122012
Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми [Електронний ресурс]
ОО Герасименко
Режим доступу: http://ir. kneu. kiev. ua 8080, 2008
122008
Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН …, 2016
112016
Теоретико-методологічні засади гідної праці: проблеми та напрями розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
112015
Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України)
ОО Герасименко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.—К, 2003
112003
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення
ОО Герасименко, ГВ Герасименко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
102015
Market, state and business in coordinates of the new economy
A Kolot, O Herasymenko
Problems and Perspectives in Management 15 (3), 76-97, 2017
92017
Decent work as a concept and strategic direction of the development of social and labor sphere
А Kolot, O Herasymenko
Ukrayina: aspekty pratsi 6, 3-13, 2015
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20