Follow
Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Генсерук …
ГР Генсерук
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, 2005
902005
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності в процесі вивчення курсів “педагогічні технології навчання” та …
Г Генсерук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
872007
Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів
ГР Генсерук
272019
Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
Гельветика, 2019
242019
Використання електронних навчально-методичних комплексів на уроках інформатики
НО Музичка, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
162020
Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 7 класу та середовища його розгортання
М Козбур
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
152018
Розробка ЕНМК з інформатики для 7 класу та середовище його розгортання
М Козбур, І Горак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
152017
Tsyfrova kompetentnist yak odna iz profesiino znachushchykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv [Digital competence as one of the professionally significant competences of …
HR Henseruk
Open educational e-environment of modern University 6, 8-16, 2019
92019
Digital transformation of the educational environment of the university
H Henseruk, B Buyak, V Kravets, H Tereshchuk, M Boiko
62020
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності
БМ Шиян, ГР Генсерук
Вісник Чернігівського державного педагогічного універ ситету імені ТГ …, 2006
62006
The quality of training future teachers during the COVID-19 pandemic: a case from TNPU
M Boyko, O Turko, O Dluhopolskyi, H Henseruk
Education Sciences 11 (11), 660, 2021
52021
Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання інформаційних технологій у професійній діяльності
ГР Генсерук
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 0
5
Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти
ГР Генсерук, ММ Бойко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
42020
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах
СВ Мартинюк, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
42018
Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комлeксу з інформатики для 7 класу
СВ Мартинюк, ГР Генсерук, М Козбур, І Горак
ТНПУ, 2016
42016
The use of information and communication technologies in training ecology students
I Barna, L Hrytsak, H Henseruk
EDP Sciences, 2020
32020
Формування інформаційної культури викладача вищої школи/Галина Генсерук
Г Генсерук
Вісник Львів. ун-ту. Серія педаг.–2009.–Вип 25, 89-93, 2009
32009
Genseruk GR Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu [Journal of Chernihiv State Pedagogical University]
BM Shiyan
Chernіgіv 35, 346-352, 2006
32006
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики …
С Мартинюк, Г Генсерук
Тернопіль, 0
3
Communication in Developing Digital Competence of Future Professionals
H Henseruk, M Boyko, T Tsepeniuk, B Buyak, S Martyniuk
International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social …, 2021
22021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20